Input:

29/1949 Sb., Vládní nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 29/1949 Sb., Vládní nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. února 1949
o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
U každého krajského národního výboru se zřizuje referát práce a sociální péče. Referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo sociální péče v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 2.
(1) Referát práce a sociální péče obstarává ve věcech organisace a ochrany práce a všeobecné sociální péče, včetně péče o mládež, krajskou správu tak,
aby všem občanům byly zajištěny právo na práci, rozvíjení a uplatnění jejich pracovních schopností podle potřeb jednotného hospodářského plánu, spravedlivá odměna za vykonanou práci, právo na odpočinek a ochrana při práci,
aby byla zvyšována životní úroveň pracujícího lidu uspokojováním jeho sociálních potřeb a aby se dostalo pomoci osobám, které jí potřebují, a
aby mládeži byly zajištěny možnosti a podmínky plného tělesného a duševního rozvoje.
(2) Bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů a organisací) plní referát práce a sociální péče ve svém oboru (odstavec 1) zejména tyto úkoly:
1. Vypracovává dílčí plán vlastního krajského plánu, kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;
2. organisuje provádění výzkumu a soustavně sleduje pracovní a sociální poměry v kraji;
3. řídí plánovité rozmisťování a včleňování pracujících a dorostu do povolání, dbá o jejich odborný výcvik, pracovní výkonnost a kázeň a hospodárné zaměstnávání a dozírá na provádění podpůrné péče o pracující;
4. účastní se provádění státní mzdové politiky;
5. dozírá na ochranu pracujících při práci, hlavně na zachovávání pracovní doby a