Input:

281/1949 Sb., Zákon, kterým se mění předpisy o překládání veřejných zaměstnanců do výslužby, platné do 31.8.1957 Archiv

č. 281/1949 Sb., Zákon, kterým se mění předpisy o překládání veřejných zaměstnanců do výslužby, platné do 31.8.1957
[zrušeno č. 33/1957 Sb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1949,
kterým se mění předpisy o překládání veřejných zaměstnanců do výslužby.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
§ 1.
(1) Vojenské osoby z povolání mladší než 50 let, které by měly být podle dosavadních předpisů přeloženy do výslužby, po případě do zálohy s odbytným, přeloží se s výjimkou stanovenou v § 2 do zálohy bez nároku na vojenské odpočivné platy, po případě na odbytné.
(2) Poživatelé vojenských odpočivných platů, kteří jsou dne 31. prosince 1949 mladší než 50 let, pozbývají s výjimkou stanovenou v § 2 tímto dnem nároku na tyto platy. Pokud byli vojenskými osobami ve výslužbě, stávají se tímto dnem vojenskými osobami v záloze.
§ 2.
Ustanovení § 1 se nevztahuje na osoby, které byly nebo budou přeloženy do výslužby v důsledku provedeného přezkumného řízení nebo proto, že měly nebo budou mít 40 služebních let započitatelných a z toho aspoň 30 let skutečných.
§ 3.
Nároky na přídavek za zranění, válečný přídavek nebo přídavek k výslužnému zůstávají nedotčeny.
Oddíl II.
§ 4.
(1) Služební poměr ostatních veřejných zaměstnanců mladších než 50 let, kteří by měli být podle dosavadních předpisů přeloženi do dočasné nebo trvalé výslužby z jiného důvodu než pro neschopnost k službě z důvodů zdravotních, se zruší bez nároku na odpočivné platy.
(2) Služební poměr zaměstnanců, kteří jsou dne 31. prosince 1949 mladší než 50 let a jsou na dovolené s čekatelným, se dnem 31. prosince 1949 zrušuje.
(3) Poživatelé odpočivných platů, kteří jsou dne 31. prosince 1949 mladší než 50 let a byli přeloženi do dočasné nebo trvalé výslužby z jiného důvodu než pro neschopnost k službě z důvodů zdravotních, pozbývají tímto dnem nároku na tyto platy.
§ 5.
(1) Veřejnými zaměstnanci ve smyslu § 4 se rozumějí zaměstnanci
a) státu, svazků lidové správy a ostatních veřejnoprávních korporací a nadací,
b) ústavů, podniků, fondů a zařízení, jež náležejí (náležely) subjektům uvedeným pod písm. a) nebo jsou (byly) jimi spravovány a
c) pro něž platí zákon č. 104/1926 Sb., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a měšťanských škol (učitelský zákon) ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, pokud jsou účastni veřejného pensijního zaopatření.
(2) Odpočivnými platy ve smyslu § 4 se rozumějí také zaopatřovací platy