Input:

28/1952 Sb., Vládní nařízení o projektové a rozpočtové dokumentaci investic, platné do 30.9.1956 Archiv

č. 28/1952 Sb., Vládní nařízení o projektové a rozpočtové dokumentaci investic, platné do 30.9.1956
[zrušeno č. 44/1956 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. července 1952
o projektové a rozpočtové dokumentaci investic.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu), a se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
ČÁST PRVNÍ.
§ 1.
Úvodní ustanovení.
(1) Nezbytnou podmínkou plánování a provádění investic je jejich plánovací, projektová a rozpočtová příprava shrnutá do projektové a rozpočtové dokumentace (dále jen „dokumentace“), vypracované a schválené předepsaným způsobem.
(2) Bez schváleného technického projektu a rozpočtu k němu (§ 9) není dovoleno provádět stavební a montážní práce na jednotlivých objektech výstavby.
ČÁST DRUHÁ.
§ 2.
Členění dokumentace.
Dokumentace se člení na dvě části: na plánovací přípravu (dále jen „investiční úkol“) a na projektovou přípravu.
§ 3.
Investiční úkol.
(1) Investiční úkol zahrnuje vypracování úplných podkladů potřebných k zahájení projektových prací na příslušné investici jako celku.
(2) Investiční úkol sestavuje přímý investor nebo jeho nadřazený orgán; podle potřeby může být vypracování investičního úkolu nebo jeho části zadáno projektové organisaci.
§ 4.
Projektová příprava.
(1) Projektová příprava se člení na tři stupně, a to na úvodní projekt, na technický projekt a na prováděcí výkresy.
(2) Úvodní projekt objasňuje technickou možnost a hospodářskou účelnost navrhované výstavby v určeném místě a čase, zajišťuje správný výběr staveniště a řeší veškeré základní otázky vytýčené v investičním úkolu.
(3) Technický projekt řeší podrobně a s konečnou platností základní technické otázky plánované výstavby, stanoví její hospodářsko-technické ukazatele, časový plán, organisaci výstavby a její pořizovací cenu.
(4) Prováděcí výkresy rozvádějí podrobněji jednotlivé technické prvky výstavby, obsažené v technickém projektu.
(5) Jednotlivé stupně projektové přípravy vypracovávají příslušné projektové organisace.
(6) Úvodní projekt nemusí být vypracován u menších investic, které nevyžadují složitých řešení konstrukčních, jestliže lze na základě investičního úkolu vypracovat přímo technický projekt.
§ 5.
Vyčíslení investičních nákladů.
(1) Pro každou navrhovanou investici musí být současně se zpracováním jednotlivých stupňů nebo částí dokumentace (s výjimkou prováděcích výkresů) vyhotoven rozpočet investičních nákladů, a to:
a) u investičního úkolu: orientačně na celou výstavbu, na podkladě zkušeností se stejnou nebo podobnou výstavbou v Československu, v jiných lidově demokratických státech nebo v Sovětském svazu,
b) u úvodního projektu: předběžně na celou výstavbu i na jednotlivé hlavní objekty, na podkladě údajů získaných od dodavatelů a u stavebních prací podle normálové kalkulace I. stupně (objemové),
c) u technického projektu: generální rozpočet na celou výstavbu a rozpočty na jednotlivé objekty, na podkladě ceníků, hospodářských smluv nebo předběžných