Input:

28/1950 Sb., Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců Garance

č. 28/1950 Sb., Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 22. února 1950
o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců.
Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
K důchodům z národního pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1949, se poskytne z prostředků tohoto pojištění jednorázový mimořádný přídavek, a to
 
1.
k důchodům invalidnímu a starobnímu a důchodu úrazovému, je-li úrazem výdělečná schopnost snížena alespoň o 50 %, k důchodu manželky, nežije-li ve společné domácnosti s manželem, dále k důchodům vdovy, vdovce a družky, jakož i k důchodu sociálnímu v částce
500 Kčs;
2.
k důchodům sirotků, rodičů a jiných pozůstalých a k sociálnímu důchodu sirotků v částce
300 Kčs;
3.
k výchovnému v částce
150 Kčs.
§ 2.
K zaopatřovacím požitkům podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1949, se poskytne jednorázový mimořádný přídavek, a to
 
1.
k zaopatřovacím požitkům invalidy, jemuž byl přiznán ošetřovací nebo slepecký příplatek, v částce
750 Kčs;