Input:

28/1949 Sb., Vládní nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 28/1949 Sb., Vládní nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. února 1949
o zdravotních referátech krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
U každého krajského národního výboru se zřizuje zdravotní referát. Zdravotní referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 2.
(1) Zdravotní referát obstarává krajskou správu ve věcech zdravotních; při tom dbá o rozvinutí všech složek zdravotní péče tak, aby se každému dostalo ústavou zaručené ochrany zdraví a aby se soustavně zvyšovala zdravotní úroveň všeho lidu.
(2) Bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) plní zdravotní referát ve svém oboru zejména tyto úkoly:
1. Vypracovává dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;
2. organisuje provádění zdravotnického výzkumu a soustavně sleduje zdravotní poměry v kraji;
3. pečuje všeobecně o hygienu životního prostředí;
4. organisuje a podle povahy úkolů i provádí ochrannou a léčebnou péči o zdraví lidu se zvláštním zřetelem na zdraví pracujícího lidu, matek a dětí a na otázky populace;
5. bojuje proti nemocem přenosným a sociálním;
6. dozírá na provoz zdravotnických středisek (ústavů národního zdraví a ambulatorií) a léčebných a ošetřovacích ústavů, včetně ústavů a zařízení lázeňských, a koordinuje jejich činnost;
7. spravuje oblastní nemocnice a státní odborné ústavy léčebné a ošetřovací;
8. pečuje o zdravotní výchovu lidu;
9. dozírá po zdravotní stránce na výživu lidu;
10. organisuje a provádí péči