Input:

27/1947 Sb., Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu, platné do 31.7.1950 Archiv

č. 27/1947 Sb., Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu, platné do 31.7.1950
[zrušeno č. 86/1950 Sb.]
ZÁKON
ze dne 13. února 1947
o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Aby bylo zabezpečeno nerušené plnění plánů stanovených dvouletým hospodářským plánem podle zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu, poskytuje se trestní ochrana způsobem uvedeným v dalších ustanoveních.
§ 2.
(1) Kdo se dopustí jednání nebo opominutí ohrožujícího uskutečnění dvouletého hospodářského plánu nebo jeho jmenovitého úkolu v úmyslu, aby je zmařil nebo ztížil, bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od šesti měsíců do pěti let; bylo-li však tím v některém úseku uskutečnění tohoto plánu zmařeno nebo ztíženo, bude potrestán těžkým žalářem od pěti do deseti let. Vedle trestu na svobodě může býti uložen peněžitý trest od 1 000,- Kčs do 1 milionu Kčs.
(2) Byl-li čin uvedený v odstavci 1 spáchán ze zištnosti, budiž vedle trestu na svobodě uložen peněžitý trest od 10 000,- Kčs do 5 milionů Kčs.
(3) Odsuzuje-li soud pachatele pro zločin uvedený v odstavci 1, může zároveň vysloviti vedle trestu na svobodě