Input:

252/1948 Sb., Zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení Archiv

č. 252/1948 Sb., Zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení
ZÁKON
ze dne 25. října 1948
o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Přemění-li se pensijní nebo podpůrný fond (účelové jmění), který není samostatnou právnickou osobou, byl však podle nejblíže předcházející roční závěrky nebo podle obchodních zápisů v nejblíže předcházejícím roce odděleně účtován nebo vykazován jako jmění k účelům sociálního zaopatření (dále jen „nesamostatný fond“), na pensijní nebo podpůrný fond nebo v podobné sociální zařízení, které je samostatnou právnickou osobou (dále jen „samostatný fond“), poskytují se tyto úlevy:
a) Právní jednání, listiny a knihovní zápisy o převodu movitých věcí, práv a závazků nesamostatného fondu na samostatný fond, dále podání potřebná k provedení přeměny, osvobozují se od poplatků a od daně z obchodu cennými papíry;
b) převádějí-li se na samostatný fond nemovitosti, zaplatí se místo poplatku nemovitostního poplatek ze zápisu převodu vlastnického práva v pozemkových knihách ve výši 2% hodnoty nemovitostí.
(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na převody jmění nesamostatného fondu, který zaniká, na samostatný fond již trvající nebo k účelu připojištění na nositele veřejnoprávního sociálního pojištění.
(3) Samostatným fondem ve smyslu odstavce 1 a 2 se rozumí fond jeden i několik.
§ 2.
(1) Sloučí-li se dva nebo více samostatných fondů v jeden takový fond, osvobozují se právní jednání, listiny a knihovní zápisy potřebné k provedení převodů jmění slučovaných fondů na jeden fond od poplatků a daně z obchodu cennými papíry.
(2) Rovněž se osvobozují od poplatků a od daně z obchodu cennými papíry převody jmění (nebo části jmění) samostatného fondu buď
a) na jiný takový fond, dějí-li se zároveň s