Input:

250/1949 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřičský zákon Archiv

č. 250/1949 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřičský zákon
[zrušeno nepřímo č. 46/1971 Sb.]
ZÁKON
ze dne 17. listopadu 1949,
kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Působnost, kterou vykonávají podle zákona ze dne 16. dubna 1948, č. 82 Sb., o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon), ministr financí a ministerstvo financí, přechází na ministra techniky a ministerstvo techniky.
Čl. II.
Zákon č. 82/1948 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. Slova „ministr financí“ se nahrazují ve všech ustanoveních slovy „ministr techniky“ a slova „ministerstvo financí“ slovy „ministerstvo techniky“.
2. Ustanovení § 1, odst. 2, písm. e) zní:
„e) veškeré práce potřebné pro zakládání, obnovování a udržování pozemkového katastru podle zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), jako jednotného uceleného díla;“.
3. V § 1, odst. 2, písm. g) se za slova „jakékoli rozmnožování“ vkládají slova „a vydávání“.
4. Ustanovení § 3, odst. 3, věty prvé zní:
„Sazby poplatků za práce spadající do veřejného vyměřování a mapování a za používání jejich výsledků a podkladů stanoví ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvem financí vyhláškou v Úředním listě.“
5. § 4 zní:
„(1) Vrchní řízení a dohled ve věcech veřejného vyměřování a mapování přísluší ministerstvu techniky.
(2) Veřejné vyměřovací a mapovací práce obstarávají, s výhradou ustanovení odstavce 3, krajské národní výbory a okresní