Input:

248/1949 Sb., Zákon o věrnostním přídavku horníků, platné do 29.7.1952 Archiv

č. 248/1949 Sb., Zákon o věrnostním přídavku horníků, platné do 29.7.1952
[zrušeno č. 21/1952 Sb.]
ZÁKON
ze dne 17. listopadu 1949
o věrnostním přídavku horníků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
V uznání věrnosti hornickému povolání a zásluh o hospodářskou výstavbu státu se poskytuje věrnostní přídavek v dolech, kde jsou zavedeny státní katalog prací a normy schválené jako pevné, jakož i soustava progresivních mezd, jež zároveň snižuje náklady na jednotku výroby (dále jen „závody“).
§ 2.
Věrnostní přídavek se slavnostně vyplatí ke Dni horníků, po prvé v roce 1950.
§ 3.
(1) Věrnostní přídavek přísluší:
a) zaměstnancům a hornickým učňům, kteří vykonávají hornické práce pod zemí nebo práce těmto pracím postavené na roveň a jejichž výkony odpovídají stanoveným podmínkám,
b) zaměstnancům a hornickým učňům, kteří vykonávají práce při hlubinném provozu těžby a vyhledávání nafty a zemního plynu nebo přípravné práce pro povrchové dobývání uhlí a jejichž okruh vyhlásí ministerstvo průmyslu v dohodě s ministerstvem práce a sociální péče v Úředním listě.
(2) O tom, co spadá pod pojem prací pod zemí a prací jim na roveň postavených, rozhodují předpisy vydané pro obor národního pojištění.
§ 4.
(1) Zaměstnanci (učni) přísluší věrnostní přídavek jen, vykonával-li práce uvedené v § 3 nepřetržitě v témže závodě v době od 1. srpna roku bezprostředně předcházejícího do 31. července roku, v němž se věrnostní přídavek vyplácí (dále jen „rozhodná doba“).
(2) Podmínka zaměstnání v témže závodě jest splněna také, přestoupil-li zaměstnanec (učeň) do jiného závodu na příkaz zaměstnavatele.
(3) Zaměstnanci (učni), jenž byl z práce pod zemí přeřazen do práce na povrchu z příkazu zaměstnavatele nebo pro nemoc nebo úraz, náleží věrnostní přídavek, pokud pracoval v témže závodě po celou rozhodnou dobu, i když práce pod zemí nebo práce jim na roveň postavené nevykonával po celou tuto dobu.
(4) Do doby rozhodné pro vznik nároku na věrnostní přídavek a pro jeho výpočet se započítává zaměstnancům doba prací uvedených v § 3, které vykonávali jako
a) příslušníci dobrovolných pracovních brigád,
b) příslušníci vojenských oddílů přidělených k báňským pracím, pokud bezprostředně po skončení dobrovolné pracovní brigády, po případě bezprostředně po skončení vojenské služby, vykonávali tyto práce v zaměstnaneckém poměru.
§ 5.
(1) Výše věrnostního přídavku závisí na věrnosti