Input:

238/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu, platné do 31.12.1952 Archiv

č. 238/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu, platné do 31.12.1952
[zrušeno č. 66/1952 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. října 1948,
jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 6. října 1948, č. 232 Sb., o státním soudu:
§ 1.
(1) Do konce měsíce října každého roku předloží krajské národní výbory ministerstvu spravedlnosti návrhy na jmenování soudců z lidu pro příští kalendářní rok.
(2) Za soudce z lidu navrhne každý krajský národní výbor z osob bydlících v jeho obvodu vždy alespoň patnáct, z toho třetinu z osob práva znalých. Z osobu práva znalou se považuje osoba, která dokončila studium na právnické fakultě některé tuzemské university úspěšným složením všech teoretických státních zkoušek nebo dosažením doktorátu práv.
(3) Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 předloží ministerstvo národní obrany vládě návrhy na jmenování soudců z lidu z vojenských osob v činné službě.
§ 2.
(1) Soudci z lidu, který vykonal svou povinnost, přísluší, nebydlí-li v místě, kde státní soud zasedal, náhrada skutečně vzniklých jízdních výloh, a to v nejvyšší částce rovnající se jízdnému veřejnými dopravními prostředky o pravidelných spojích II. třídy vozové nebo II. třídy lodní, jakož i náhrada za nocleh a stravu v nejvyšší částce 100 Kčs