Input:

237/1946 Sb., Vládní nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení, platné do 9.6.1949 Archiv

č. 237/1946 Sb., Vládní nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení, platné do 9.6.1949
[zrušeno č. 135/1949 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. prosince 1946
o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 236 Sb., o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení:
§ 1.
Výměrek, jímž se stanoví výše náhrady poštovného, které bylo zaplaceno zálohou ze státní pokladny, určí se, pokud není níže stanoveno jinak, podle počtu řadových čísel spisu soudní věci, v níž bylo poštovné státem zaplaceno.
§ 2.
Výměrek činí:
1. v civilním řízení sporném 30,- Kčs do prvých tří řadových čísel, a počínajíc čtvrtým řadovým číslem 5,-0 Kčs za každých dalších započatých deset řadových čísel;
2. v řízení upomínacím 20,- Kčs; zahájí-li se po podání odporu řízení sporné, platí ustanovení č. 1;
3. v řízení exekučním a zajišťovacím:
a) na jmění nemovité:
aa) nuceným zřízením zástavního práva nebo vnucenou správou 70,- Kčs za každých započatých deset řadových čísel,
bb) nucenou dražbou 100,- Kčs za každých započatých deset řadových čísel,
b) na movité věci hmotné 15,- Kčs do prvých tří řadových čísel, a počínajíc čtvrtým řadovým číslem 30,- Kčs za každých dalších započatých deset řadových čísel,
c) ve všech ostatních případech 30,- Kčs do prvých tří řadových čísel, a počínajíc čtvrtým řadovým číslem 40,- Kčs za každých dalších započatých deset

řadových čísel;
4. v řízení o návrhu na prohlášení konkursu 30,- Kčs, v řízení konkursním a vyrovnacím 120,- Kčs, v obou případech za každých