Input:

232/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 232/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954
[zrušeno č. 23/1954 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. října 1949,
kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
Čl. I.
Ustanovení § 2 vládního nařízení ze dne 22. února 1949, č. 35 Sb., o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, se mění a doplňuje takto:
1. V odstavci 1 se vkládají za slova: „vykonává všeobecný dohled na činnost podřízených národních výborů;“ jako nový pododstavec tato slova:
„dbá o to, aby se církevní a náboženský život v kraji vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajišťuje tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání;“.
2. V odstavci 2 se vkládají za ustanovení č. 5 nová ustanovení označená jako č. 6 až 14, která zní:
„6. vykonává státní správu ve věcech církevních a náboženských a dozírá na činnost všech církví, náboženských společností, řeholí a klášterů v kraji;
7. vykonává dozor nad majetkem církví, náboženských společností, řeholí a klášterů, zkoumá jejich hospodaření a schvaluje všechna majetkově právní jednání, týkající se církevního majetku;
8. ochraňuje církevní památky;
9. dozírá na vyučování náboženství a na církevní učiliště;
10. odborně posuzuje církevní a náboženský tisk a sleduje krajinský tisk a rozhlas s hlediska církevního a náboženského;
11. sleduje náboženský život v kraji;
12. dozírá na charitativní činnost církví a náboženských společností, církevních a náboženských spolků, fondů a jiných takových zařízení;
13. vyřizuje věci církevních nadací;
14. účastní se při vyřizování jiných záležitostí, obstarávaných ostatními referáty krajského národního výboru, pokud se dotýkají zájmů církevních a náboženských;“.