Input:

23/1955 Sb., Zákonné opatření o jedech a látkách škodlivých zdraví, platné do 30.6.1967 Archiv

č. 23/1955 Sb., Zákonné opatření o jedech a látkách škodlivých zdraví, platné do 30.6.1967
[zrušeno č. 20/1966 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 31. března 1955
o jedech a látkách škodlivých zdraví.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
Jedy a seznam jedů.
(1) Za jedy se podle tohoto zákonného opatření považují látky (přípravky), které ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ministerstvy uvede v seznamu jedů uveřejněném v úředním listu.
(2) V seznamu jedů může ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ministerstvy též stanovit, k jakému účelu lze použít některých jedů, po případě, k jakým účelům se jich nesmí použít.
§ 2.
Nové jedovaté látky.
Látky (přípravky), které byly nově objeveny a které mohou mít vlastnosti a účinky jedů, musí být předloženy k posouzení ministerstvu zdravotnictví. Dokud nebudou tyto látky (přípravky) uveřejněny v seznamu jedů nebo dokud nebude rozhodnuto, že nejde o jedy, smí jich být použito jakkoliv jen se souhlasem ministerstva zdravotnictví vydaným v dohodě s ministerstvem vnitra; souhlasu není třeba, pokud se takových látek (přípravků) používá k vědeckým nebo výzkumným účelům.
§ 3.
Výroba, zpracování a příprava jedů.
(1) Jedy smějí vyrábět, zpracovávat nebo připravovat jen podniky, kterým to povolí ministerstvo, do jehož působnosti náleží podnik, v dohodě s ministerstvy vnitra a zdravotnictví. Výrobu, zpracování a přípravu jedovatých prostředků na ochranu rostlinné výroby povoluje ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvy vnitra a zdravotnictví a ministerstvem, do jehož působnosti náleží podnik. Výrobu, zpracování a přípravu omamných látek povoluje ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem vnitra. V povolení musí být uvedeno, na které druhy jedů se vztahuje.
(2) Podniky, které vyrábějí, zpracovávají nebo připravují jedy (dále jen „výrobní podniky“), musí vést přesnou evidenci surovin k výrobě, zpracování nebo přípravě jedů a vyrobených jedů.
§ 4.
Dovoz jedů z ciziny.
(1) K dovoz jedů z ciziny je třeba zvláštního povolení ministerstva zahraničního obchodu vydaného v dohodě s ministerstvy vnitra a zdravotnictví; jde-li o omamné látky, vydává toto povolení ministerstvo zdravotnictví. U omamných látek je třeba zvláštního povolení ministerstva zdravotnictví též při vývozu a průvozu.
(2) Dovozce musí vést přesné záznamy o dovozu, úschově a výdeji jedů.
§ 5.
Prodej jedů.
(1) Výrobní podniky a dovozci smějí prodávat jedy jen jiným oprávněným podnikům výrobním nebo podnikům a zařízením, jimž bylo dáno povolení k dalšímu prodeji nebo k používání jedů.
(2) Povolení k dalšímu prodeji jedů vydává podnikům a zařízením krajská správa ministerstva vnitra v dohodě s krajským hygienikem; povolení k dalšímu prodeji omamných látek vydává ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem vnitra.
(3) Podniky (zařízení) oprávněné k prodeji jedů musí vést přesné záznamy o odběru, úschově a prodeji jedů.
§ 6.
Používání jedů.
Podniky a zařízení, které při své