Input:

23/1945 Sb., Vládní nařízení o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945 Garance

č. 23/1945 Sb., Vládní nařízení o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. června 1945
o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o ochraně státu:
§ 1.
(1) Zaměstnancům přísluší v roce 1945 placená dovolená v této výměře :
1.zaměstnancům, kteří dosáhli 18 let:
a) tři kalendářní týdny, pracují.li v hornictví pod zemí nebo, pracují-li za podmínek zdraví škodlivých,
b) dva kalendářní týdny, jsou-li zaměstnáni jinými než pod písm. a) uvedenými pracemi,
2.zaměstnancům mladším 18 let tři kalendářní týdny.
(2) Výměra dovolené stanovená v odst. 1,č. 1 se zvyšuje o jeden kalendářní týden, jde-li o zaměstnance:
a) kteří pracují v témž oboru (v téže skupině povolání) alespoň pět let,
b) nebo kteří dosáhli 50 let.
(3) Pracemi za podmínek zdraví zvlášť škodlivých rozumějí se práce, při nichž jsou zaměstnanci zvýšenou měrou vydáni vlivu horka, jedovatých látek (na př. olova a jeho sloučenin, fosforu, rtuti, arsenu, manganu, benzolu a jeho homologů, nitro- a amidosloučenin aromatické řady, sirouhlíku, sirovodíku, kysličníku uhelnatého, kyanovodíku a jeho derivátů, chromových sloučenin), dále vlivu prachu (Thomasovy strusky, prachu křemičitého, železitého nebo osinkového) nebo jsou pravidelně zaměstnáni prostřednictvím roentgenovými a radiovými paprsky, s infekčním materiálem, svářením plynem a elektrickým obloukem anebo pracují s pneumatickými vrtadly, nýtovačkami a jinými takovými přístroji.
(4) V pochybnostech, jde-li o práce za podmínek zdraví zvlášť škodlivých, rozhoduje příslušný živnostenský inspektor po případě úřední lékař.
(5) Výměra dovolené podle odstavci 1 a 2 určuje se podle stavu dne 1. května 1945.
(6) Zaměstnanec může po uplynutí dvou měsíců nepřetržitého zaměstnání v témž podniku (u téhož zaměstnavatele) žádati poměrnou dovolenou (§ 4, odst. 3).
§ 2.
Čekací doba jest u zaměstnanců mladších 18 let splněna, trval-li pracovní (učební) poměr v témž podniku (u téhož zaměstnavatele) alespoň tři měsíce.
§ 3.
(1) Zaměstnanci, kteří byli za německé okupace z důvodů politických vězněni a v roce 1945 se vrátili nebo vrátí, jakož i zaměstnanci, kteří se zúčastnili národního odboje a byli zraněni v boji při ozbrojeném povstání českého lidu, mají kromě řádné roční dovolené (§ 1) vůči svému poslednímu zaměstnavateli nárok na další placenou dovolenou ve výměře nejméně dvou kalendářních týdnů a na jednorázový příplatek ve výši jednotýdenní mzdy. Pokud takový zaměstnanec nastoupil u nového zaměstnavatele, je nový zaměstnavatel povinen ho uvolnit k této dovolené.
(2) K jejich žádosti poskytne jim poslední jejich zaměstnavatel delší placenou dovolenou, vyžaduje-li toho nezbytně jejich zdravotní stav, a to až do jejich uzdravení, nejdéle však celkem po dobu šesti týdnů. Potřebu této dovolené zjistí úřední lékař repatriačního odboru ministerstva ochrany práce a sociální péče nebo úřední lékař příslušného okresního úřadu ochrany práce.
(3) Za posledního zaměstnavatele se považuje zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec byl zaměstnán bezprostředně před