Input:

225/1946 Sb., Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků, platné do 31.12.1953 Archiv

č. 225/1946 Sb., Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků, platné do 31.12.1953
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 25. října 1946
o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovacích svršků.
Podle § 14, odst. 3 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), stanovím v dohodě s Národní bankou Československou:
Čl. 1.
Bez povolení ministerstva financí (na Slovensku pověřenectva financí) nebo finančních úřadů jím určených lze vyvážeti
1. věci, které s sebou v cestovním styku vezou cestující osoby, zřízenci veřejných podniků dopravních, lodníci a letci ke svému vlastnímu užívání nebo k výkonu svého povolání, pokud jsou přiměřené poměrům těchto osob,
2. upomínkové předměty, které s sebou vezou cestující cizozemci, pokud obecná hodnota takových předmětů nepřesahuje 3000 Kčs a pokud nejde o předměty uvedené v § 14, odst. 1, písm. c) devisového zákona,
3. věci, sloužící v pohraničním styku výkonu zaměstnání nebo uspokojení denních potřeb pohraničních obyvatel.
Čl. 2.
Bez povolení ministerstva financí (na Slovensku pověřenectva financí) nebo finančních úřadů jím určených lze