Input:

22/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé Garance

č. 22/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé
ÚSTAVNÍ DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 23. června 1945
o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovují:
§ 1.
Vláda se zmocňuje,
a) aby určila, které ústavní dekrety presidenta republiky (vyjímajíc ústavní dekret ze dne 15. října 1940, č. 2 Úř. věst. čsl., o prozatímním výkonu moci zákonodárné, a ústavní dekret ze dne 22. února 1945, č. 3 Úř. věst. čsl., o výkonu moci zákonodárné v přechodném období), dále dekrety presidenta republiky, vládní nařízení a jiné právní předpisy, které byly vyhlášeny v Úředním věstníku československém, zůstávají v platnosti, měnila počátek jejich účinnosti a územní platnosti a dala je vyhlásiti ve Sbírce zákonů a