Input:

21/1951 Sb., Nařízení, kterým se vydává organisační statut Svazu československých novinářů, platné do 24.7.1958 Archiv

č. 21/1951 Sb., Nařízení, kterým se vydává organisační statut Svazu československých novinářů, platné do 24.7.1958
[zrušeno č. 44/1958 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra informací a osvěty
ze dne 13. března 1951,
kterým se vydává organisační statut Svazu československých novinářů.
Ministr informací a osvěty nařizuje podle § 8 odst. 2 zákona č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů:
Úvodní ustavení.
§ 1.
Svaz československých novinářů (dále jen Svaz) sdružuje československé novináře z povolání; jest právnickou osobou a má sídlo v Praze. Na Slovensku plní úkoly Svazu Národní svaz slovenských novinářů se sídlem v Bratislavě jako složka Svazu; sdružuje novináře činné v tisku a v rozhlasovém a obrazovém zpravodajství na Slovensku.
§ 2.
(1) Úkolem Svazu je zajistit, aby novináři spolupůsobili tvůrčí činností v časopisech a v tiskovém, rozhlasovém a obrazovém zpravodajství při organisaci budovatelského úsilí českého a slovenského lidu a v jeho boji za mír, spolupracovali na jeho výchově k socialismu a vytvářeli z tisku a tiskového, rozhlasového a obrazového zpravodajství bojový nástroj k prosazování vůle pracujícího lidu. Při plnění tohoto úkolu je Svaz zejména povinen
a) starat se o pravdivé, spolehlivé a pohotové zpravodajství,
b) dbát o vytvoření vhodných podmínek pro řádné vykonávání novinářské činnosti,
c) pečovat o trvalý růst ideové a odborné úrovně svých členů, především soustavným školením,
d) pečovat, aby členové Svazu řádně a svědomitě plnili ostatní povinnosti lidové demokratického novináře,
e) usnadňovat svým členům stálý styk s pracujícími, aby se od nich učili poznávat problémy výstavby v denním životě a spojovat socialistickou teorii se socialistickou praxí,
f) zastupovat členy ve styku se zahraničními novinářskými organisacemi.
(2) K splnění úkolů, uvedených v odstavci 1 vydá Svaz směrnice, jimiž budou jeho členové povinni se řídit.
Členství.
§ 3.
(1) Členem Svazu se stává, kdo byl přijat předsednictvem Svazu.
(2) Za členy Svazu mohou býti přijati jen ti, kdo
a) jsou československými občany,
b) dosáhli 18. roku věku,
c) jsou přesvědčenými stoupenci lidově demokratického zřízení a aktivně se zúčastňují budování socialismu v Československé republice,
d) vyhovují svou odbornou a mravní kvalifikací vysokým požadavkům kladeným na novináře,
e) jsou v pracovním poměru jako novináři.
(3) Se souhlasem ministerstva informací a osvěty mohou býti členy Svazu i osoby, u nichž nejsou splněny podmínky podle odstavce 2 písm. a), b) a e).
§ 4.
Členství ve Svazu zaniká:
a) vystoupením,
b) uplynutím 3 měsíců po zániku novinářského pracovního poměru, pokud předsednictvo Svazu nepovolí výjimku,
c) vyškrtnutím,
d) vyloučením.
§ 5.
(1) Členskou přihlášku je povinen podat každý, kdo měsíce vykonává v pracovním poměru novinářskou činnost.
(2) Vznik, zánik a změnu pracovního poměru, pokud nejde o změnu uvnitř jedné redakce, je člen povinen hlásit Svazu nejpozději do 15 dnů.
(3) Novináři důchodci mohou zůstat členy Svazu.
Novináři.
§ 6.
Novináři jsou:
a) redaktoři čekatelé,
b) redaktoři,
c) starší redaktoři.
§ 7.
(1) Redaktorem čekatelem je ten, kdo je v