Input:

21/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku Garance

č. 21/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. ledna 1949,
kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9, odst. 1 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 279 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském (dále jen „zákon“):
ČÁST I.
Právní poměry Velkodistribučního podniku.
Oddíl I.
Ustanovení základní .
§ 1.
(1) Firma Velkodistribučního podniku zní:
„Velkodistribuční podnik, zapsané společenstvo s ručením obmezeným.“
(2) Sídlem Velkodistribučního podniku je Praha; Velkodistribuční podnik může zřídit potřebný počet odštěpných závodů.
(3) V obchodním styku může Velkodistribuční podnik používati označení „ VDP“.
§ 2.
Velkodistribučnímu podniku přísluší:
a) výhradní právo nakupovat pro vnitřní trh potraviny a nápoje a jiné poživatiny od průmyslových a řemeslných výrobců i dovozců a provozovat s nimi velkoobchodní činnost,
b) nakupovat a prodávat ve velkém na vnitřním trhu zboží, které se obvykle prodává v obchodech se smíšeným zbožím,
c) provozovat v rozsahu stanoveném ministerstvem vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvem výživy doplňkovou výrobní činnost obvyklou u distribučních podniků (jako zušlechťování, úpravu, plnění do lahví, balení a pod.),
d) provádět výrobní a distribuční činnost v rozsahu vyplývajícím z § 11, odst. 1 zákona,
e) dozírat vlastními revisními orgány na zachování ustanovení zákona, stanov a jiných předpisů vydaných podle něho a na plnění příkazů ministerstva vnitřního obchodu.
Oddíl II.
Členství.
§ 3.
Členy Velkodistribučního podniku se mohou stát družstva, národní podniky, komunální podniky a jiné právnické osoby, jejichž činnost spadá do působnosti Velkodistribučního podniku nebo má k ní vztah.
§ 4.
(1) Osoby, jež jsou členy útvarů uvedených v § 11, odst. 1 zákona nabývají, pokud jsou u nich splněny podmínkou uvedené v § 3, členství bez členské přihlášky dnem, kdy příslušný útvar vplyne do Velkodistribučního podniku. Představenstvo zjistí nejpozději do tří měsíců od tohoto vplynutí, které osoby se takto staly členy Velkodistribučního podniku a vyrozumí je o tom.
(2) Osoby, jež nejsou členy útvarů uvedených v § 11, odst. 1 zákona, mohou se ucházeti o členství písemnou přihláškou, jsou-li u nich splněny podmínkou uvedené v § 3. Rozhodnutí o členské přihlášce přísluší představenstvu. Nehodlá-li představenstvo přihlášce vyhovět, podá o tom zprávu ministerstvu vnitřního obchodu. Jakmile ministerstvo vnitřního obchodu předsednictvu písemně sdělí, že souhlasí s jeho rozhodnutím, vyrozumí představenstvo uchazeče o odmítnutí.
§ 5.
Členové Velkodistribučního podniku jsou povinni:
a) upsat a zaplatit nejméně jeden závodní podíl (§ 7, odst. 1). Hospodářská a výdělková společenstva (družstva) jsou povinna upsat a zaplatit na každých i započatých padesát svých členů jeden závodní podíl,
b) zaplatit zápisné ve výši jedné desetiny hodnoty podílů upsaných podle ustanovení písmene a),
c) plnit členské povinnosti plynoucí ze zákona a z těchto stanov,
d) podporovat Velkodistribuční podnik při plnění jeho úkolů (§ 2).
§ 6.
Členové Velkodistribučního podniku