Input:

205/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů Garance

č. 205/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. prosince 1947,
jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 11, odst. 1 zákona ze dne 4. července 1931, č. 131 Sb., o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech):
Čl. 1.
Vládní nařízení ze dne 22. prosince 1931, č. 217 Sb., kterým se upravuje náhrada hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1, č. 2 se nahrazuje částka 20 Kčs částkou 70 Kčs.
2. Ustanovení § 1, č. 3 zní:
„3. trval-li pobyt na cestě a v místě soudu déle než šest hodin, stravné, které činí při pobytu
do osmi hodin .............................................. 24 Kčs,
do dvanácti hodin .......................................... 40 Kčs,
delším než dvanáct hodin ................................... 80 Kčs
denně.“
3. V § 2, odst. 1, č. 1 se nahrazuje částka 30 Kčs částkou 60 Kčs a v § 2, odst. 1, č. 2 částka 50 Kčs částkou 100 Kčs.
4. V § 2 se dosavadní odstavec 2 nahrazuje těmito odstavci:
„(2) Prokáže-li přísedící, že mu vznikla újma na