Input:

204/1950 Sb., Vládní nařízení o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu Garance

č. 204/1950 Sb., Vládní nařízení o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. prosince 1950
o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Ústřední svaz průmyslu pro Čechy a Moravu (dále jen „Svaz“) a jeho hospodářské skupiny se zrušují dnem 31. prosince 1950.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro Hospodářskou skupinu vodáren; tato skupina se dnem 31. prosince 1950 stává samostatnou i v oboru spolkového práva.
§ 2.
(1) Ministr průmyslu stanoví, kterým dnem vstupuje Svaz do likvidace.
(2) Likvidaci Svazu provede likvidační komise, jejíhož předsedu, jeho zástupce a členy jmenuje ministr průmyslu. Po dobu likvidace přísluší likvidační komisi působnost předsednictva Svazu, pokud je v souladu s účelem likvidace. Předsedovi likvidační komise a jeho zástupci přísluší pravomoc předsedy a náměstka předsedy Svazu.
(3) Likvidační komise podléhá dozoru ministrů průmyslu a financí a je povinna dbát jejich směrnic a pokynů.
(4) Ukončení likvidace Svazu vyhlásí ministerstvo průmyslu v dohodě se zúčastněnými ministerstvy v úředním listě.
§ 3.
(1) Ministr průmyslu v dohodě s ministrem financí může vyjmouti z likvidační podstaty Svazu jednotlivé majetkové kusy, majetkové soubory nebo práva; tyto majetkové kusy, majetkové soubory a práva jsou ode dne vynětí národním majetkem.
(2) Ministr průmyslu v dohodě s ministrem financí může podle předpisů, které jemu přísluší prováděti, začleniti národní majetek podle odstavce 1 do podniků nebo jej svěřit do správy orgánům. Ministr průmyslu v dohodě s ministrem financí může tento majetek též začleniti do podniku nebo svěřiti do správy