Input:

202/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež, platné do 31.12.1952 Archiv

č. 202/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež, platné do 31.12.1952
[zrušeno č. 69/1952 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. listopadu 1947,
jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ.
Ustanovení organisační.
§ 1.
Organisace péče o mládež u místních národních výborů.
(1) Místní národní výbor zřídí, pokládá-li to za potřebné, k provádění úkolů péče o mládež komisi s názvem „místní péče o mládež“. Jinak vykonává místní národní výbor působnost v oboru péče o mládež podle všeobecných předpisů.
(2) Členy komise „místní péče o mládež“ a jejich náhradníky zvolí místní národní výbor ze svých členů, z místních odborníků a dobrovolných pracovníků v oboru péče o mládež (§§ 7 a 18).
§ 2.
Organisace péče o mládež ve statutárních městech.
(1) Pro obvod každého statutárního města zřídí jeho ústřední národní výbor ve svém sídle místo komisí „okresní péče o mládež“ zvláštní komisi s názvem „ústřední městská péče o mládež“.
(2) Přesahuje-li obvod okresního soudu, který má sídlo ve statutárním městě, obvod statutárního města, zřídí okresní národní výbor příslušného venkovského správního okresu ve svém sídle pro zbytek obvodu okresního soudu komisi „okresní péče o mládež“.
(3) Obvodní rady ve statutárním městě zřídí pro své obvody komise „obvodní péče o mládež“.
(4) Pokud zákon nebo toto nařízení mluví o komisi „okresní péče o mládež“, jest tím rozuměti též komisi „ústřední městská péče o mládež“, pokud mluví o komisi „místní péče o mládež“, rozumí se tím též případná komise „obvodní péče o mládež“.
§ 3.
Organisace péče o mládež u expositury moravskoslezského zemského národního výboru v Ostravě.
Expositura moravskoslezského zemského národního výboru v Ostravě zřídí pro svůj obvod komisi s názvem „expositura zemské péče o mládež“.
§ 4.
Obvod komisí „okresní péče o mládež“.
Komise “okresní péče o mládež“ vykonává svou působnost v obvodu okresního soudu, v jehož sídle jest zřízena, pokud tento obvod nepřesahuje obvod okresního národního výboru. Na území přesahujícím tento obvod vykonává působnost komise „okresní péče o mládež“, kterou okresní národní výbor, v jehož obvodu toto území leží, výkonem této působnosti pověří.
§ 5.
Počet členů komisí péče o mládež a jejich náhradníků.
(1) Komise „zemská péče o mládež“ a „slovenská starostlivosť o mládež“ mohou míti nejvýše 21 členů a stejný počet náhradníků, komise „okresní péče o mládež“ a „ústřední městská péče o mládež“ nejvýše 17 členů a stejný počet náhradníků, komise „místní péče o mládež“ a „obvodní péče o mládež“ nejvýše 9 členů a stejný počet náhradníků.
(2) Do počtu členů komise podle odstavce 1 se včítají předseda komise a její členové podle § 2, odst. 1 poslední věty zákona.
(3) Volba (jmenování) členů komise a jejich náhradníků se provede tak, aby nejméně polovina členů (náhradníků) jednotlivých komisí byli odborníci v oboru péče o mládež.
§ 6.
Postup při volbě členů komisí „zemská péče o mládež“
a „okresní péče o mládež“ a jejich náhradníků.
Před volbou