Input:

20/1949 Sb., Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských Garance

č. 20/1949 Sb., Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 18. prosince 1948
o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských.
Podle čl. II zákona ze dne 1. prosince 1948, č. 266 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských, vyhlašuje v příloze úplné znění zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských, jek vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 266/1948 Sb.
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 20/1949 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb.,
o úpravě stálých seznamů voličských, ve znění zákona ze dne 1. prosince 1948, č. 266 Sb.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Obsah seznamů voličských.
§ 1.
Účel stálých seznamů voličských.
(1) V každé obci se zřídí stálé seznamy voličské podle ustanovení tohoto zákona.
(2) Zápis do těchto seznamů je podmínkou výkonu práva voliti do sboru zákonodárného a do národních výborů. Volič může voliti jen v té obci, v níž je zapsán ve stálých voličských seznamech; výjimky z této zásady se určují v § 15.
§ 2.
Zápis do stálých voličských seznamů.
(1) Do voličských seznamů (§ 1) buďtež zapsáni všichni občané Československé republiky, kteří v den vyložení voličských seznamů (§ 8) dosáhli věku 18 let, mají - bez újmy ustanovení §§ 4 a 5 - bydliště v obci a nejsou podle § 3 výslovně vyloučeni ze zápisu. Doba stanovená ve vojenské službě nebo při válečných úkonech nepřetrhuje bydlení.
(2) Ve voličských seznamech bude zvláště poznamenáno, nemá-li kdo v den vyložení voličských seznamů nepřetržitě po 3 měsíce, počítajíc nazpět ode dne vyložení voličských seznamů, bydliště v obci, v níž jest podle odstavce 1 zapsán.
§ 3.
Vyloučení ze zápisu.
(1) Vyloučení ze zápisu do voličských seznamů jsou ti,
1. kdož právoplatným soudním výrokem jsou zcela nebo částečně zbaveni svéprávnosti;
2. kdož ztratili volební právo právoplatným výrokem trestního soudu, pokud ztráta tohoto práva trvá (odstavec 2 a 3);
3. kdož jsou v donucovací pracovně nebo v táboru nucené práce.
(2) Není-li ztráta volebního práva zahrnuta již v jiném vedlejším trestu (ztráta čestných práv občanských, ztráta občanské cti), vysloví ji soud jako vedlejší trest, jestliže podle jiných zákonných ustanovení nastane ztráta tohoto práva (ztráta volebního práva do obcí, odnětí politických práv) již za zákona nebo má-li podle jiných zákonných ustanovení býti vždy vyslovena, anebo jestliže podle předpisů dosud platných může býti vyslovena a čin byl spáchán z pohnutky nízké a nečestné. O tom, zda čin byl spáchán z pohnutky nízké a nečestné, rozhodne v řízení před porotními soudy porota.
(3) Ztráta volebního práva pomíjí, pokud podle zákona to není vyloučeno nebo jinak stanoveno, po třech letech, byla-li vyslovena při odsouzení pro zločin, a po jednom roce, byla-li vyslovena při odsouzení pro přečin nebo přestupek, počítajíc od výkonu nebo prominutí trestu nebo od promlčení jeho výkonu.
§ 4.
Zápis příslušníků branné moci a Sboru národní bezpečnosti.
(1) Za bydliště osoby, která jest