Input:

2/1952 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád, platné do 31.3.1955 Archiv

č. 2/1952 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád, platné do 31.3.1955
[zrušeno č. 37/1954 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. ledna 1952,
jímž se vydává železniční přepravní řád.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 24 odst. 1 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
Železniční přepravní řád.
ČÁST PRVNÍ.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Rozsah platnosti.
(1) Železniční přepravní řád (ŽPŘ) platí pro přepravu na všech celostátních drahách. Pro přepravu na místní dráze platí tento řád pouze tehdy, nebyl-li pro ni vydán zvláštní přepravní řád.
(2) Pro mezinárodní přepravu platí tento řád jen potud, pokud není upravena zvláštními předpisy.
§ 2.
Plánovaná přeprava a přepravní povinnost.
(1) Železnice je povinna splnit úkoly uložené jí jednotným hospodářským plánem.
(2) Železnice je proto povinna provést přepravu:
a) je-li předvídána v přepravním plánu;
b) je-li vyhověno přepravním podmínkám;
c) je-li přeprava možná pravidelnými zařízeními přepravními;
d) nebrání-li přepravě okolnosti, které železnice nemohla odvrátit ani zdolat;
e) není-li přeprava zakázána.
(3) Přepravu, která není v přepravním plánu předvídána, je povinna železnice provést, jsou-li splněny podmínky odstavce 2 písm. b) až e) a nebrání-li takové přepravě provádění přeprav předvídaných přepravním plánem.
(4) Železnice je povinna přijmout k přepravě jen takové zásilky, s jejichž přepravou může být ihned započato.
(5) Železnice může přepravu sjednanou podle ustanovení tohoto řádu obstarat buď zcela nebo po části cesty jiným dopravním prostředkem; ustanovení tohoto řádu platí pro celou přepravu.
(6) Vyžaduje-li to plnění jednotného hospodářského plánu nebo jiný obecný zájem anebo naléhavé potřeby provozu, může železnice
a) přechodně provoz zcela nebo částečně zastavit,
b) přechodně zastavit příjem některých zásilek k přepravě nebo je přijímat jen za určitých podmínek.

Takové opatření musí být schváleno dopravním správním úřadem a uveřejněno tarifní vyhláškou nebo vývěskou ve stanici; nenabývá účinnosti před uveřejněním.
(7) Železnice je povinna nahradit škodu, kterou způsobila tím, že neoprávněně odmítla sjednat přepravní smlouvu.
§ 3.
Přímá přeprava.
Železnice je povinna sjednat přepravní smlouvu z kterékoli stanice do kterékoliv stanice, jsou-li tyto stanice pro žádanou přepravu zařízeny a otevřeny (výpravní oprávněnost stanic). Výpravní oprávněnost stanic stanoví tarif.
§ 4.
Tarify.
(1) Železnice je povinna sestavit tarify, ze kterých musí být zřejmé podmínky pro přepravu, jakož i podmínky pro určení výše přepravného a jízdného.
(2) Při sestavování tarifů je železnice povinna řídit se jednotným hospodářským plánem, předpisy o tvorbě cen a zásadami podnikového hospodářství.
(3) Platnost tarifů a jejich změn je podmíněna schválením dopravního správního úřadu a jejich řádným uveřejněním, pokud zákonná ustanovení nepředpisují jinak. Tarify pro vnitřní službu železnice, státní správu, pro účely sociální, výchovné nebo vzdělávací nemusí být uveřejněny.
§ 5.
Platidla.
Kromě zákonných platidel tuzemských přijímá železnice ve stanicích, ve kterých je toho podle jejího uvážení třeba, též zákonná platidla cizozemská.