Input:

2/1946 Sb., Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republik, platné do 30.12.1992 Archiv

č. 2/1946 Sb., Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republik, platné do 30.12.1992
[zrušeno č. 4/1993 Sb.]
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo dňa 22. novembra 1945
o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republík.
Dočasné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Dočasné Národné shromaždenie súhlasí:
1. so smluvou medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine zo dňa