Input:

198/1948 Sb., Zákon o občanských průkazech, platné do 26.7.1953 Archiv

č. 198/1948 Sb., Zákon o občanských průkazech, platné do 26.7.1953
[zrušeno č. 61/1953 Sb.]
ZÁKON
ze dne 19. července 1948
o občanských průkazech.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Pojem občanského průkazu.
Občanský průkaz podle tohoto zákona je veřejná listina, kterou se všeobecně osvědčuje totožnost osoby, které průkaz svědčí, po případě i jiné významné právní skutečnosti, týkající se této osoby.
§ 2.
Kdo má nárok na vydání občanského průkazu.
(1) Nárok na vydání občanského průkazu mají, dovrší-li patnáctý rok věku:
a) občané Československé republiky a osoby, které se za ně podle platných předpisů považují,
b) přechodně i osoby, které se trvale zdržují v republice Československé a o nichž nebylo zjištěno, že jsou cizími státními příslušníky, nebo osobami bez státní příslušnosti.
(2) Nárok osob, uvedených v odstavci 1, písm. b), na vydání občanského průkazu zaniká dnem, který stanoví ministr vnitra nařízením.
(3) Téže osobě lze vydati toliko jeden občanský průkaz.
§ 3.
Obsah občanského průkazu.
(1) Občanský průkaz má dva oddíly.
(2) První oddíl občanského průkazu obsahuje všechny podstatné skutečnosti, jichž je třeba k zjištění totožnosti osoby, které průkaz svědčí.
(3) Druhý oddíl občanského průkazu může obsahovati osvědčení o československém státním občanství osoby, které průkaz svědčí, dále osvědčení podstatných skutečností jejího osobního stavu i osobního stavu dětí mladších 15 let a manžela, jakož i osvědčení o dalších významných právních skutečnostech, určí-li tak ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ministerstvy způsobem uvedeným v následujícím odstavci.
(4) Úřední vzor občanského průkazu a podrobnosti o jeho vydávání i o žádostech o jeho vydání určí ministerstvo vnitra vyhláškou v Úředním listě, kterou vydá, pokud jde o druhý oddíl občanského průkazu, v dohodě se zúčastněnými ministerstvy. Tiskopisy občanských průkazů jsou přísně súčtovatelné.
§ 4.
Průkazní moc.
(1) Osvědčením totožnosti v prvním oddílu občanského průkazu lze osvědčiti totožnost osoby, které průkaz svědčí, před všemi úřady, veřejnými orgány a soudy.
(2) Osvědčení o československém státní občanství v druhém oddílu občanského průkazu nahrazuje osvědčení o státním občanství republiky Československé podle platných předpisů.
(3) Ostatní osvědčení v druhém oddílu občanského průkazu nahrazují v rozsahu, uvedeném v průkazu, příslušné veřejné listiny.
§ 5.
Doba platnosti.
(1) Občanský průkaz se vydává zásadně na dobu 10 let. Byl-li vydán na dobu kratší, může býti jeho platnost prodloužena až na dobu 10 let.
(2) Před uplynutím doby platnosti může býti vydán nový občanský průkaz jen v případech stanovených vyhláškou ministerstva vnitra podle § 3, odst. 4.
§ 6.
Kdo vydává občanský průkaz
(1) Občanské průkazy vydává okresní národní výbor. Okresní národní výbor může zmocniti místní národní výbory svého obvodu, aby jeho jménem vydával občanské průkazy. Toto zmocnění se vyhlásí v obci způsobem v místě obvyklým.
(2) Vydává-li občanské průkazy okresní národní výbor sám, lze žádost o vydání občanského průkazu podati též u místního národního výboru.
(3) Místně příslušný je národní výbor, v jehož obvodu