Input:

195/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí ustanovení školského zákona o školách mateřských, platné do 6.5.1953 Archiv

č. 195/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí ustanovení školského zákona o školách mateřských, platné do 6.5.1953
[zrušeno č. 31/1953 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. července 1948,
kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách mateřských.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 10, odst. 2 a § 12 zákona ze dne 21. dubna 1948, č. 95 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školského zákona):
§ 1.
(1) Budování mateřského školství se děje tak, aby potřeba mateřských škol byla podle hospodářských možností postupně a podle naléhavosti stejnoměrně uspokojována.
(2) Směrnice o budování mateřského školství vydá ministerstvo školství a osvěty v dohodě s ministerstvy vnitra, financí, techniky, sociální péče a zdravotnictví.
§ 2.
(1) Mateřská škola se zpravidla zřídí v obci nebo v závodě, přihlásí-li se nejméně 20 dětí z jejího předpokládaného obvodu, po případě v závodě. Obvod se stanoví tak, aby jej tvořilo území obce nebo její část, a aby děti v něm bydlící mohly docházeti do mateřské školy snadno a bez nebezpečenství. Výjimečně mohou tvořiti obvod mateřské školy také území dvou nebo více obcí nebo jejich částí.
(2) Mateřskou školu zřizuje a její obvod stanoví a mění zemský školní úřad podle směrnic, uvedených v § 1, odst. 2, na návrh okresního školního úřadu, který vyslechne nositele věcného nákladu na mateřskou školu, okresní péči o mládež a příslušnou složku jednotné odborové organisace a provede potřebné šetření za účasti svého pedagogického, technického a zdravotního znalce.
§ 3.
(1) Chodí-li do mateřské školy více než 30 dětí, ve školních létech 1948/49 až 1950/51 více než 40 dětí, zřídí zemský školní úřad podle možnosti další třídu.
(2) Třídy se zřizují zpravidla od počátku školního roku.
§ 4.
(1) Pro děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni po celý den, nebo u nichž by dvojí denní docházka pro vzdálenost domova od školní budovy, neschůdnost cesty nebo dopravní poměry mohla způsobiti újmu na zdraví, může býti zavedena v mateřské škole nebo její třídě nepřetržitá celodenní péče.
(2) Nepřetržitá celodenní péče trvá zpravidla deset hodin. Ředitel mateřské školy upraví se schválením okresního školního úřadu počátek a konec nepřetržité celodenní péče tak, aby odpovídal pracovní době většiny zaměstnaných matek.
(3) Nepřetržitou celodenní péči lze zavésti jen tehdy, může-li se dětem poskytnouti stravování a možnost nejméně dvouhodinového odpoledního spánku.
§ 5.
(1) Zemský školní úřad může zrušit mateřskou školu nebo její třídu, klesne-li počet zapsaných dětí pod 15, dochází-li pravidelně do školy méně než 10 dětí nebo přestalo-li umístění, zařízení a vybavení nebo udržování a provoz mateřské školy nebo třídy vyhovovat požadavkům výchovným, zdravotním nebo bezpečnostním.
(2) Zemský školní úřad může zrušiti mateřskou školu i tehdy, lze-li obvod mateřské školy sloučiti s obvodem jiné mateřské školy nebo jiných mateřských škol, po případě pojmouti závod do obvodu jiné mateřské školy.
§ 6.
(1) O přijímání dětí do mateřské školy rozhoduje ředitel školy.
(2) Do mateřské školy lze přijmout jen tělesně a duševně zdravé děti ve věku od tří do šesti