Input:

193/1948 Sb., Zákon o státním divadle v Ostravě, platné do 15.11.1957 Archiv

č. 193/1948 Sb., Zákon o státním divadle v Ostravě, platné do 15.11.1957
[zrušeno č. 55/1957 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. července 1948
o státním divadle v Ostravě.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zřizuje se státní divadlo v Ostravě převzetím Městského divadla v Ostravě.
§ 2.
Vlastnické právo na věci nemovité i movité, náležející dosud městu Ostravě a určené dosavadním vlastníkem k tomu, aby se jich trvale a výlučně užívalo k provozu přejímaného divadla, jakož i všechen majetek spolku České divadlo v Moravské Ostravě, přechází bez náhrady na československý stát.
§ 3.
Ministerstvo školství a osvěty určí v dohodě s ministerstvy vnitra a financí, který majetek přešel podle § 2 do vlastnictví státu.
§ 4.
Podle rozhodní ministerstva školství a osvěty (§ 3) a na jeho návrh provede knihovní soud vklad vlastnického práva na nemovitosti uvedené