Input:

19/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád Archiv

č. 19/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. ledna 1948,
kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 85, odst. 1 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona):
Čl. I.
Železniční přepravní řád (ŽPŘ), který tvoří přílohu k vládnímu nařízení ze dne 21. prosince 1945, č. 1 Sb. z roku 1946, jímž se vydává železniční přepravní řád, se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení čl. 40, § 3, písm. a) zní:
„a) jméno stanice určení a podle potřeby i přepravní cestu;“.
2. V čl. 40, § 8, druhé větě se slova „přijímací list spěšninový“ nahrazují slovy „druhopis spěšninového lístku“.
3. Ustanovení čl. 48, § 3, písm. a) zní:
„a) vlastnickou značku, řadu a číslo vozu, vlastní váhu vozu, ložnou váhu nebo plochu vozu a údaj, zda vůz jest otevřený či krytý - nakládá-li zásilku;“.
4. Ustanovení čl. 48, § 3, písm. 1] se škrtá.
5. Ustanovení čl. 50, § 4 zní:
„§ 4. U všech ostatních zásilek je železnice povinna pro účely přepravní smlouvy zjistiti váhu, není-li tato váha zapsána v nákladním listu nebo navrhl-li odesilatel v nákladním listu zjistiti váhu a dostačují-li k tomu váhy, nebo dovolují-li to provozní poměry, a to v odesílací stanici, nebo alespoň podle volby železnice buď na cestě nebo ve stanici určení. Za toto zjištění může železnice počítati tarifní poplatek.“
6. Ustanovení čl. 52, § 1, předposlední věty zní:
„Zatížení přesahující nosnost - přetížení - není dovoleno, pokud železnice na přechodnou dobu v zájmu provozu, avšak bez újmy jeho bezpečnosti, nestanoví se schválením dozorčího úřadu jinak.“
7. V čl. 56 se za § 5 zařazuje § 5a, který zní:
„§ 5a. U vozových zásilek v krytých vozech jest odesilatel povinen připevniti na vnitřní stěnu vozů u obou dveří lístky s údaji o zásilce, zvláště s údajem adresy příjemce zásilky, obsahu a váhy.“
8. V čl. 59, § 2 se za slovy „jest odesilatel oprávněn navrhnouti“ škrtají slova „v nákladním listu“.
9. Ustanovení čl. 60, § 6 zní:
„§ 6. Zboží, které má nakládati odesilatel, jest odesilatel povinen nakládati ve stanici na místech, ustanovených železnicí buď trvale nebo případ od případu. Nakládání musí býti ukončeno ve lhůtě, která stanoví vývěskem ve stanici (nakládací lhůta), pokud pro některé zboží tento řád nebo tarif neustanovuje jinak. Nenaložil-li odesilatel v nakládací lhůtě všechno zboží zapsané v nákladním listu, vybere železnice po uplynutí této lhůty zdržné. Je-li nakládací lhůta překročena, může železnice zboží na útraty a nebezpečí odesilatelovo vyložiti a vzíti na sklad nebo odevzdati na sklad špeditérovi nebo do veřejného skladiště, při čemž odpovídá za pečlivost řádného obchodníka; učiní-li tak, podá odesilateli o tom na jeho útraty zprávu.“
10. Ustanovení čl. 60, § 9 zní:
„§ 9. Podej kusového zboží jest odesilatel povinen provésti ve služebních hodinách vyhlášených vývěskem ve stanici; mimo služební hodiny jen za souhlasu stanice, která jest oprávněna vybírati za to poplatek ustanovený tarifem nebo vývěskem ve stanici.“
11. V čl. 60 se za § 9 zařazuje § 9a, který zní:
„§ 9a. Podej a