Input:

186/1949 Sb., Vládní nařízení o zatímní úpravě výcviku učňů, platné do 24.6.1952 Archiv

č. 186/1949 Sb., Vládní nařízení o zatímní úpravě výcviku učňů, platné do 24.6.1952
[zrušeno č. 22/1952 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. července 1949
o zatímní úpravě výcviku učňů.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Výcvik učňů je soustavná příprava pracujících k odborné práci v učebních oborech (odstavec 2).
(2) Výcvik učňů se provádí v učebních oborech, které vyhlásí v Úředním listě ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem, do jehož působnosti náleží hospodářské nebo správní odvětví, v něm se školení učňů bude převážně provádět (v dalším jen „zúčastněné ministerstvo“), po slyšení jednotné odborové organisace. Učební obory mohou být samostatné nebo tvořit soustavu učebních oborů na sebe navazujících.
(3) Učební dobu pro jednotlivé učební obory vyhlásí v délce od 1 do 3 roků ministerstvo práce a sociální péče v dohodě se zúčastněným ministerstvem po slyšení jednotné odborové organisace v Úředním listě.
(4) Výcvik učňů může provádět každý podnik (podnikatel), ústav a provozovatel jiného zařízení, u něhož jsou splněny předpoklady pro úspěšný výcvik v učebním oboru (odstavec 5). Ústav a provozovatel jiného zařízení potřebují však k provádění výcviku učňů též povolení krajského národního výboru. Tohoto povolení nepotřebují ústavy a provozovatelé jiných zařízení, kteří provádějí výcvik učňů na podkladě dosavadních předpisů nebo správních rozhodnutí.
(5) Na výcvik učňů v učebních oborech vyhlášených podle odstavce 2 se vztahují, pokud toto nařízení nestanoví jinak, dosavadní předpisy o výcviku učňů, a to, pokud jde o podniky, závody, ústavy a jiná zařízení nepodléhající živnostenskému řádu nebo živnostenskému zákonu, obdobně.
§ 2.
(1) Československý ústav práce vypracuje popisy učebních oborů a osnovy výcviku, které schvaluje ministerstvo práce a sociální péče v dohodě se zúčastněným ministerstvem po slyšení jednotné odborové organisace. Popis učebního oboru a osnova výcviku, jejichž schválení bylo ministerstvem práce a sociální péče vyhlášeno v Úředním listě, jsou pro výcvik učňů závazné.
(2) Dozor nad prováděním výcviku učňů vykonává krajský národní výbor.
§ 3.
(1) Učňové se podrobují na konci učební doby učňovské zkoušce. Péče o provádění těchto zkoušek náleží krajskému národnímu výboru.
(2) Učni, který s úspěchem vykonal učňovskou zkoušku, vydá krajský národní výbor po uplynutí učební doby výuční list.
§ 4.
(1) Krajský národní výbor může v případech hodných zvláštního zřetele povolit vykonání učňovské zkoušky před koncem učební doby, nikoli však před uplynutím poloviny stanovené učební doby (§ 1, odst. 3).
(2) Vykoná-li učeň s úspěchem učňovskou zkoušku podle odstavce 1, promíjí se mu zbytek učební doby; krajský národní výbor mu vydá výuční list.
§ 5.
(1) Krajský národní výbor může v případech hodných zvláštního zřetele povoliti vykonání učňovské zkoušky z určitého učebního oboru též osobám starším 21 roků, které se sice nepodrobily odbornému výcviku v učebním poměru, byly