Input:

182/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku Garance

č. 182/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1949,
kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1 a § 2 zákona ze dne 16. května 1946, č. 116 Sb., o jednotné organisaci podnikového početnictví (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ.
Úkoly podnikové statistiky.
§ 1.
V podnikové statistice organisované podle tohoto nařízení se získávají, zpracovávají a podrobují rozboru číselné údaje o stavu a vývoji hromadných jevů z činnosti podniku přímo vyplývajících nebo s ní souvisících (statistické sledování podnikových jevů).
§ 2.
(1) Podniková statistika musí poskytovati podklady zejména pro
a) sestavení jednotného hospodářského plánu a kontrolu jeho plnění,
b) plánovité vedení, zhospodárnění a kontrolu hospodaření podniku,
c) ostatní obory podnikového početnictví.
(2) Podniková statistika musí býti v takovém vztahu k ostatním oborům podnikového početnictví, aby bylo umožněno vzájemné ověřování číselných údajů o podnikových jevech, pokud jsou jimi též zachycovány.
ČÁST DRUHÁ.
Organisace podnikové statistiky.
§ 3.
Podniková statistika musí býti organisována tak, aby číselné údaje o podnikových jevech byly natolik úplné, že se jimi co nejlépe
a) pozná stav a vývoj (pohyb statisticky sledovaných podnikových jevů a
b) objasní vztahy mezi statisticky sledovanými podnikovými jevy.
§ 4.
Státní úřad plánovací stanoví v závazných směrnicích podle § 2, odst. 1 zákona (dále jen „závazné směrnice“)
a) druhy podnikových jevů, které se musí statisticky sledovati v podnicích jednotlivých hospodářských úseků,
b) věcné, místní a časové vymezení statisticky sledovaných podnikových jevů,
c) podrobnosti o rozsahu a způsobu statistického sledování podnikových jevů.
§ 5.
(1) Číselné údaje o podnikových jevech se získávají především ze zápisů ostatních oborů podnikového početnictví, po případě z dokladů k nim, nebo z jiných podnikových záznamů a písemností (nepřímé získávání).
(2) Přímé získávání číselných údajů o podnikových jevech jest omeziti na statistické sledování podnikových jevů, pro které není v podniku dostatečných podkladů, uvedených v odstavci 1.
§ 6.
(1) Číselné údaje o podnikových jevech se musí v podnikové statistice vyjadřovati zpravidla jen v prostých (absolutních) číslech.
(2) Číselné údaje o podnikových jevech se musí při jejich zpracování a rozboru v podnikové statistice vyjadřovati také v poměrných (relativních) číslech,
a) jde-li o výpočet ukazatelů, které stanoví jednotný hospodářský plán, a
b) v jiných případech, pokud tak stanoví závazné směrnice.
§ 7.
Zpracované a rozboru podrobené číselné údaje o podnikových jevech se zachycují ve statistických výkazech.
§ 8.
(1) Statistické výkazy musí obsahovati kromě číselných údajů o podnikových jevech nejméně
a) označení organisační jednotky (závodu, podniku, ústředního orgánu a pod.), která je povinna statisticky sledovati podnikové jevy,
b) nadpis, označující obsah statistického výkazu se zřetelem k druhu statisticky sledovaných podnikových jevů [§ 4, písm. a)],
c) věcné, místní a časové vymezení