Input:

182/1947 Sb., Zákon o stíhání trestných činů proti státu, platné do 23.10.1948 Archiv

č. 182/1947 Sb., Zákon o stíhání trestných činů proti státu, platné do 23.10.1948
[zrušeno č. 231/1948 Sb.]
ZÁKON
ze dne 24.října 1947
o stíhání trestných činů proti státu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Trestné činy proti státu se stíhají na celém státním území podle zákona ze dne 19.března 1923, č. 50 Sb., na ochranu republiky, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, vydaných přede dnem 30.září 1938 (dále je zákon na ochranu republiky), a to před soudy zřízenými podle zákona ze dne 4.února 1935, č. 68 Sb., o vrchních soudech jako soudech státních, po případě před jinými soudy příslušnými k řízení o trestných činech podle zákona na ochranu republiky.
§ 2.
(1) Trestné činy proti státu, spáchané přede dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti, se stíhají rovněž podle