Input:

181/1950 Sb., Zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů Garance

č. 181/1950 Sb., Zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1950
o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Důchody z národního pojištění, které byly do 31. března 1950 odpočivnými (zaopatřovacími) platy z veřejného pensijního zaopatření, se zvyšují s účinností od 1. ledna 1950, a to:
a) důchod starobní nebo invalidní
(bývalé výslužné a obdobné platy) o 200 Kčs měsíčně,
b) důchod vdovy nebo družky
(bývalá vdovská pense nebo zaopatřovací
požitek družky) o 150 Kčs měsíčně,
c) důchod sirotčí
(bývalá sirotčí pense) o 100 Kčs měsíčně.
(2) Zvýšení podle odstavce 1 (jeho část) přísluší jen potud, pokud důchod po zvýšení nepřesahuje, jde-li
a) o důchod starobní nebo invalidní, 1700 Kčs měsíčně,
b) o důchod vdovy nebo družky, 1300 Kčs měsíčně,
c) o důchod sirotčí, 800 Kčs měsíčně.
§ 2.
Starobní a invalidní důchody uvedené v § 1 činí po zvýšení nejméně 9600 Kčs ročně.
§ 3.
Důchodcům, kteří jsou trvale tak bezmocni, že potřebují ošetření a obsluhy jinou osobou, lze zvýšit důchod až o polovinu. Byl-li důchod zvýšen již podle § 1, bere se za základ výpočtu takto zvýšený důchod. Důchod sirotčí lze zvýšit pro bezmocnost až od sedmého roku věku.
§ 4.
(1) Za důchody podle § 1 se nepovažují platy poskytované podle § 22 vládního nařízení č. 380/1938 Sb., o úsporných opatřeních personálních, ve znění