Input:

177/1950 Sb., Vládne nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 177/1950 Sb., Vládne nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 99/1963 Sb.]
VLÁDNE NARIADENIE
zo dňa 19. decembra 1950
o odhadoch nehnuteľných vecí.1)
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 467 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok):
§ 1.
Pribranie znalcov.
(1) Na vykonanie odhadu priberie súd znalca. Ak to uzná súd za potrebné, môže pribrať ďalšieho znalca, najmä ak majú byť odhadnuté nehnuteľné veci rôzneho druhu. Aj na žiadosť účastníka môže súd pribrať ďalšieho znalca; trovy spojené s pribraním tohto znalca znáša však účastním, ktorý o znalca žiadal.
(2) O znalcoch a znaleckom posudku platia ináč ustanovenia občianskeho súdneho poriadku a zákona č. 167/1949 S., o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch.
§ 2.
Predmet odhadu.
Každá jednotlivá nehnuteľná vec (parcela, budova) sa odhadne vždy samostatne. Ak ide o viac nehnuteľných vecí, ktoré tvoria jeden celok, odhadnú sa i ako celok.
§ 3.
Spôsob odhadu.
(1) Nehnuteľné veci sa odhadnú tak, že sa zistí cena, za ktorú možno odhadovanú vec toho druhu v medziach cenových predpisov predať.
(2) Práva sa odhadnú tak, že sa zistí výhoda, ktorú prinášajú oprávnenému v období jedného roku, a hodnota tejto výhody sa násobí pri právach časovo neobmedzených dvadsiatimi, pri právach časovo obmedzených počtov rokov, po ktoré má právo ešte trvať, najviac však dvadsiatimi.
(3) Ťarchy viaznuce na nehnuteľnej veci sa odhadnú podľa hospodárskej ujmy, ktorá vyplýva z ťarchy pre obťaženého. Ináč platia pre ich odhad obdobne ustanovenia o odhadu práva. Pri ťarchách trvania neobmedzeného vezme sa za základ výpočtu čas dvadsiatich rokov, pri ťarchách trvania neurčitého pravdepodobný čas ich