Input:

177/1946 Sb., Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 177/1946 Sb., Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách, platné do 31.12.1965
[zrušeno č. 65/1965 Sb.]
ZÁKON
ze dne 13. září 1946
o úpravě pracovní doby v pekárnách.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Pokud není dále stanoveno jinak, nesmí nikdo v pekárnách pracovati v době od 22. hodiny do 6. hodiny.
(2) Pekárnami podle odstavce 1 se rozumějí zejména též průmyslové a řemeslné pekárny včetně mlýnských a družstevních pekáren a pekárenská oddělení, přičleněná k jiným závodům, soukromým nebo veřejným ústavům.
§ 2.
(1) Zákaz podle § 1 se nevztahuje na přípravné práce.
(2) Přípravnými pracemi podle odstavce 1 se rozumějí topení v pecích a práce nutné k přípravě těsta včetně jeho odvažování (řezů) k výrobě bílého pečiva.
(3) S přípravnými pracemi smí se započíti při výrobě bílého pečiva nejdříve ve 3 hodiny a při výrobě chleba nejdříve o půlnoci.
(4) Ministr sociální péče může vyhláškou v Úředním listě, na Slovensku též v Úředním věstníku, stanoviti nejvyšší přípustný počet zaměstnanců, kteří smějí býti zaměstnáni přípravnými pracemi v době od půlnoci, po případě od 3. hodiny do 6. hodiny.
(5) Přípravnými pracemi v době noční (odstavec 4) nesmějí býti zaměstnáváni zaměstnanci mužského pohlaví mladší 18 roků a ženy. Výjimka je přípustná u učňů mladších 18 let v posledním půl roce učení, aby se vyučili přípravným pracem, ale jen potud, nepracuje-li se v pekárně na více směn.
§ 3.
(1) Vyžaduje-li to veřejný zájem, může ministr sociální péče v dohodě s ministrem výživy po slyšení zúčastněných zájmových organisací zaměstnanců a zaměstnavatelů povoliti pro celé skupiny pekáren nebo pro jednotlivé pekárny s více než 50 zaměstnanci na přechodnou dobu výjimky ze zákazu podle § 1.
(2) Okresní úřad ochrany práce může po slyšení zúčastněných zájmových organisací zaměstnanců a zaměstnavatelů povoliti pro jednotlivé pekárny na přechodnou dobu výjimky ze zákazu podle § 1:
a) jde-li o nutnou opravu provozního zařízení, kterou v dovolené pracovní době nelze provésti bez přerušení pravidelné výroby, nebo o poruchu v pravidelné výrobě, způsobenou takovou opravou, nebo
b) vyžaduje-li to veřejný zájem, pokud jde o pekárny s nejvýše 50 zaměstnanci, nebo
c) jde-li o pekárny, které pracují pro potřeby vojenské správy.
(3) Byla-li povolena výjimka podle odstavců 1 nebo 2, stanoví se zároveň její rozsah.
§ 4.
Za dovolené práce, konané v době od 22. hodiny do 6. hodiny, obsažené v §§ 2 a 3, náleží zaměstnancům příplatek za noční práci podle příslušné mzdové (platové) úpravy.
§ 5.
(1) Dozor na provádění ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něho vydaných přísluší ministerstvu sociální péče, které jej též vykonává