Input:

176/1950 Sb., Vládne nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 176/1950 Sb., Vládne nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 99/1963 Sb.]
VLÁDNE NARIADENIE
zo dňa 19. decembra 1950
o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám.1)
Vláda Čekoslovenkej republiky nariďuje podľa § 438 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občianskych súdny poriadok):
§ 1.
(1) Exekúciu proti:
a) ľudovým družstvám, zapísaných v podikovom registri, v oddieloch pre jednotné roľnícke družstvá, ľudové pľňažné ústavy, ľudové bytová družstvá a ostatné ľudové družstvá,
b) Velkodistribučnímu podiku, zapsanému společenstvu s ručením obmezeným, v Prahe, a Veľkodistribučnému podniku, družstvu s o. r., v Bratislave,
c) Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsenému společenstvu s ručením obmezeným, v Prahe, a Družstvu pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výronkami, družstvu s ručením obmezeným, v Bratislave,

možno viesť len zpôsobom a v rozsahu uvedenom v § 437 ods. 1 občianskeho súdneho