Input:

173/1948 Sb., Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení, platné do 30.6.1955 Archiv

č. 173/1948 Sb., Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení, platné do 30.6.1955
[zrušeno č. 20/1955 Sb.]
ZÁKON
ze dne 30. června 1948
o čestném prohlášení ve správním řízení.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) V řízení před národními výbory a jinými úřady nebo orgány veřejné správy (dále jen „úřady“) může býti podle okolností připuštěno na návrh strany její čestné prohlášení k důkazu nebo osvědčení skutečností, který by jinak měly býti dokázány nebo osvědčeny veřejnou nebo soukromou listinou.
(2) Čestné prohlášení je nepřípustné v případech, kde na zjištění určité skutečnosti je zvláštní zájem veřejný, zejména v řízení trestním, dále v případech, kde by v řízení, v němž vystupuje více stran, byla tím porušena procesní rovnost stran, jakož i tehdy, jde-li o provedení zápisu do veřejných knih na podkladě listiny uvedené v odstavci 1. Příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední úřad může vydati směrnicemi bližší pokyny o tom, kdy čestné prohlášení není přípustné. Týkají-li se tyto směrnice řízení před národními výbory, mohou býti vydány vždy jen se souhlasem ministerstva vnitra. Směrnice se uveřejní v Úředním listě.
§ 2.
(1) Čestné prohlášení musí obsahovati ujištění strany na její čest, že obsah prohlášení odpovídá skutečnosti a že si je vědoma trestních následků nepravdivého čestného prohlášení.
(2) Čestné prohlášení činí strana buď ústně nebo písemně.
(3) Ústní prohlášení lze učiniti buď u úřadu, který provádí řízení, nebo u místního národního výboru místa bydliště nebo pobytu strany, v cizině u československého zastupitelského úřadu. O ústním čestném prohlášení buď sepsán zápis. Sepsání tohoto zápisu je osvobozeno od dávky za úřední výkony ve věcech správních, od obecního poplatku za úřední úkon, po případě od poplatku za úřední úkony