Input:

171/1947 Sb., Ústavný zákon o mierovej zmluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom Garance

č. 171/1947 Sb., Ústavný zákon o mierovej zmluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo dňa 14. októbra 1947,
o mierovej smluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom.
Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto ústavnom zákone:
§ 1.
Ústavodarné Národné shromaždenie súhlasí s mierovou smluvou medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými na strane jednej a