Input:

170/1947 Sb., Vládní nařízení o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem, platné do 31.12.1947 Archiv

č. 170/1947 Sb., Vládní nařízení o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem, platné do 31.12.1947
[zrušeno č. 119/1948 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17.září 1947
o organisaci zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 10 zákona ze dne 25.října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:
§ 1.
(1) Ministr zahraničního obchodu postupně a podle potřeby učiní opatření, aby se soustředil dovoz těchto druhů zboží:
bavlna surová a odpadky bavlny,
bavlněná příze pro tkalcovny,
vlna ovčí surová, nepraná a praná, česance, výčesky i odpadky vlny,
příze z ovčí vlny, česaná i mykaná pro tkalcovny,
len, konopí, juta, vše surové, třené, jejich koudel a odpadky,
přírodní surové hedvábí (grege), floretové a buretové, hedvábí umělé a umělá vlákna, vesměs
pro průmyslové zpracování,
surové kůže hovězí a telecí,
třísliva rostlinná, výtažky z nich a třísliva umělá,
kaučuk přírodní a umělý, též regenerovaný a odpadky,
kyz železný (pyrit),
rudy a kyzové výpalky,
železo a ocel, též staré, přelámané nebo v odpadcích k tavení a sváření,
ferroslitiny,
obecné kovy surové nebo v odpadcích,
fosfáty surové,
sůl kamenná, pokud ji nedováží monopolní správa,
draselné soli hnojivé,
pryskyřice obyčejná přírodní,
ropa a polotovary minerálních olejů pro průmyslové zpracování,
černé uhlí,
kakaové boby,
olejnaté plodiny, mastné oleje a tuky, vesměs pro výrobu umělých tuků jedlých.
(2) Ministr zahraničního obchodu může však učiniti opatření též k soustředění dovozu i u druhů zboží neuvedených v odstavci 1, pokud slouží základním potřebám průmyslu, s výjimkou předmětů státních finančních monopolů, vyžaduje-li toho úspěšné plnění úkolů dvouletého hospodářského plánu.
(3) Ministr zahraničního obchodu může ze soustředěného dovozu vyloučiti buď zčásti nebo úplně druhy zboží, které se buď svou povahou nebo z jiných zvláštních důvodů nehodí pro hromadný soustředěný nákup.
§ 2.
(1) Soustředění podle ustanovení § 1 se provádí tak, že ministr zahraničního obchodu uděluje dovozní povolení na zboží, o něž jde (§ 1), dovozcům, které určuje podle těchto zásad:
a) pro každý druh zboží uvedeného v § 1, po případě pro více druhů zboží, se určuje jeden společný dovozce pro státní a národní podniky;
b) pro každý druh zboží uvedeného v § 1 , po případě pro více druhů zboží, se určuje jeden společný dovozce pro soukromé podniky výrobní a podle potřeby další dovozce pro družstevní podniky výrobní.
(2) Ministr zahraničního obchodu může určiti jediného společného dovozce pro výrobní