Input:

17/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení, platné do 31.12.1953 Archiv

č. 17/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení, platné do 31.12.1953
[zrušeno č. 107/1953 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 29. ledna 1948,
kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení.
Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství, (devisový zákon), vyhlašují opatření Národní banky Československé ze dne 26. ledna 1948; opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v. r.
 
Opatření
Národní banky Československé
o změně některých devisových ustanovení.
Národní banka Československá stanoví podle § 10, odst. 1, písm. b), § 12, odst. 1, § 26 a § 27, odst. 2 devisového zákona:
Čl. 1.
Platy ve prospěch devisových cizozemců.
Ustanovení čl. 1, odst. 5 opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946 k některým ustanovením devisového zákona, které bylo uveřejněno vyhláškou ministra financí ze dne 3. května 1946, č. 93 Sb., se mění a zní:
„(5) Bez povolení Národní banky nesmí devisový tuzemec zaplatiti za devisového cizozemce jakékoliv náklady jeho pobytu v tuzemsku, ať by tak činil z jakéhokoliv důvodu a ať by je s ním zúčtoval či nikoliv.“
Čl. 2
Cesty z ciziny do tuzemska.
Ustanovení článku 6 opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946 o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku, které bylo uveřejněno vyhláškou ministra financí ze dne 3. května 1946, č. 94 Sb., se mění a zní:
„(1) Devisový tuzemec smí v cestovním styku dovézti z ciziny cizozemská i tuzemská platidla s výjimkou tuzemských peněz, jichž smí dovézti měsíčně nejvýše 500 Kčs v mincích nebo v papírových penězích nejvýše v padesátikorunách, ohlásí-li veškerá dovážená platidla pohraničnímu kontrolnímu orgánu.
(2) Devizový cizozemec nesmí v cestovním styku dovézti z ciziny jiná cizozemská a tuzemská platidla (peníze, šeky, směnky, poukázky, pověřovací listy a jiné platební příkazy) než ta, která přihlásí pohraničnímu kontrolnímu orgánu a dá si potvrditi na úředním tiskopise „Potvrzení o dovozu platidel“. Do „Potvrzení o dovozu platidel“ jest zapsati také hotelové bony a hotelové poukázky pro pobyt v Československé republice. Z tuzemských peněz nesmí dovézti a nesmí mu býti potvrzeno více než 500 Kčs měsíčně v mincích nebo v papírových penězích nejvýše v padesátikorunách. Dovážená