Input:

165/1960 Sb., Zákon o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, platné do 31.12.1963 Archiv

č. 165/1960 Sb., Zákon o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, platné do 31.12.1963
[zrušeno č. 15/1964 Sb.]
ZÁKON
ze dne 17. listopadu 1960
o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky
Československý pracující lid pod vedením Komunistické strany Československa vyřešil s úspěchem základní úkoly přechodu od kapitalismu k socialismu. Socialismus v naší vlasti zvítězil.
Bylo dosaženo rychlého, nepřetržitého a rovnoměrného rozvoje výrobních sil. Průmyslový charakter československého hospodářství byl dále posílen a byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj zemědělství na základě socialistické velkovýroby. Slovensko se stalo hospodářsky vyspělou oblastí státu s novým, technicky vysoce vybaveným průmyslem a s rozvíjejícím se socialistickým zemědělstvím. Hmotná a kulturní úroveň československého lidu nebývale vzrostla. Československo se zařadilo mezi nejprůmyslovější státy a mezi státy s nejvyšší životní úrovní obyvatelstva na světě. Přednosti socialistické ekonomiky byly tím přesvědčivě prokázány.
Na základě hlubokých revolučních změn ve všech oblastech společenského života vstupuje Československá socialistická republika do období budování vyspělé socialistické společnosti, do období, ve kterém bude všechno úsilí pracujícího lidu směřovat k vytváření materiálních a duchovních předpokladů pro přechod ke komunismu.
K zajištění tohoto směru rozvoje národního hospodářství v příštích pěti letech Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
TŘETÍ PĚTILETÝ PLÁN ROZVOJE NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A JEHO CÍLE
§ 1
(1) Veškerá hospodářská činnost v Československé socialistické republice se v letech 1961 až 1965 řídí třetím pětiletým plánem rozvoje národního hospodářství (dále jen „třetí pětiletý plán“), který je plánem budování a rozvíjení vyspělé socialistické společnosti.
(2) Hlavním cílem třetího pětiletého plánu je dosáhnout mohutným vzestupem společenské výroby zvýšení národního důchodu o více než 42 % a tím dalšího neustálého růstu životní úrovně lidu, vytváření socialistického životního prostředí a všestranného posilování obranyschopnosti státu.
Vzestup společenské výroby a společenské produktivity práce bude umožněn širokým nástupem k všeobecnému zvýšení technické úrovně národního hospodářství cestou technické rekonstrukce.
Československé hospodářství se bude dále rozvíjet jako nedílná součást světové socialistické soustavy.
(3) Hlavní úkoly třetího pětiletého plánu jsou stanoveny v částech druhé až jedenácté tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
ROZVOJ SUROVINOVÉ ZÁKLADNY A ROZVOJ PRŮMYSLU
§ 2
Geologický průzkum
(1) Geologický průzkum bude zaměřen tak, aby se co nejvíce využilo přírodního bohatství země a aby byl zajištěn předstih geologických prací před těžbou.
(2) V geologickém průzkumu pevných paliv budou ověřeny zejména nové zásoby koksovatelného uhlí. V ostravsko-karvinském revíru bude geologický průzkum dokončen a k projekci a výstavbě bude předáno 9 nových polí s celkovými zásobami 850 miliónů tun