Input:

160/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí o správních poplatcích, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 160/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí o správních poplatcích, platné do 31.12.1965
[zrušeno č. 146/1965 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 25. října 1960
o správních poplatcích
Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb. (dále jen „zákon“):
§ 1
(1) Předměty a sazby správních poplatků (dále jen „poplatky“) se stanoví v připojených sazebnících, které jsou součástí této vyhlášky.
(2) Národní výbory a jiné orgány státní správy (dále jen „správní orgány“) vybírají poplatky za poplatné úkony, které provádějí, podle sazebníku I. Za zvláštní poplatné úkony, které provádějí, vybírají orgány státní měrové služby poplatky podle sazebníku II. Správní orgány vybírají poplatky za poplatné úkony jimi provedené bez ohledu na to, ve kterém oddílu je poplatek stanoven.
(3) Poplatky stanovené v sazebnících rámcově (nejnižší a nejvyšší přípustnou částkou) vyměřují se v mezích sazby podle rozsahu, doby trvání a obtížnosti úkonu a podle účelu sledovaného poplatkem.
(4) Poplatky stanovené v sazebnících procentem ceny věci vyměřují se z maloobchodní a není-li stanovena z běžné ceny věcí v době, ve které se poplatek vyměřuje, nebo jde-li o poplatek splatný bez vyměření v době splatnosti poplatku. Poplatník je povinen sdělit tuto cenu správnímu orgánu vyměřujícímu poplatek; neodpovídá-li jeho údaj zřejmě maloobchodní (běžné) ceně nebo neudá-li poplatník tuto cenu vůbec, určí ji vyměřující správní orgán.
(5) Základ poplatku, který je v sazebnících stanoven procentem ceny, zaokrouhluje se dolů na částku dělitelnou dvaceti. Poplatky se zaokrouhlují vždy dolů na dvacetihaléře.
Doba a způsob vyměření, splatnost, povolení lhůty nebo splátek
§ 2
(1) Poplatky se vyměřují před provedením úkonu ústní nebo písemnou výzvou k zaplacení poplatku, pokud sazebníky nestanoví, že se platí bez vyměření.
(2) Poplatky jsou splatné před provedením úkonu.
(3) Po provedení úkonu se vyměřují jen poplatky za úkony:
1. u nichž to stanoví sazebníky;
2. u nichž je vzhledem k sazbě poplatku provedení úkonu předpokladem pro vyměření poplatku;
3. které byly provedeny, i když nebyl poplatek zaplacen (§ 7 zákona).
(4) Poplatky uvedené v odstavci 3 se vyměřují platebním výměrem a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení tohoto výměru.
Způsob placení
§ 3
Kolkové známky
(1) Poplatky se platí kolkovými známkami, pokud nepřevyšují 400 Kčs.
(2) Kolkovými známkami se neplatí poplatky, které
a) se podle sazebníku platí v hotovosti
b) jsou podle sazebníku přímým příjmem národních výborů
c) lze podle okolností vhodněji vybrat v hotovosti, i když nepřevyšují 400 Kčs.
§ 4
Placení v hotovosti
Poplatky, které se neplatí kolkovými známkami, platí se na účet správního orgánu, a to zpravidla toho, který vyměřil poplatek.
§ 5
Měna
(1) Procentní poplatky za úkony zastupitelských úřadů se vyměřují v měně, ve které je vyjádřena cena základu poplatku. Ostatní poplatky za úkony zastupitelských úřadů se vyměřují v československých korunách.
(2) Poplatky za úkony zastupitelských úřadů vyměřené poplatníkům zdržujícím se v