Input:

160/1945 Sb., Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946 Garance

č. 160/1945 Sb., Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946
ZÁKON
ze dne 20.prosince 1945
o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby po dobu od 1.ledna 1946 do vyhlášení ústavně schváleného státního rozpočtu na rok 1946, nejdéle do konce března 1946, vedla státní hospodářství, při čemž buďtež opatřovány jen neodkladné potřeby státní, kterých vyžaduje plnění právních závazků nebo nezbytně nutný chod státní správy a státního hospodářství vůbec.
§ 2.
Ústřední úřady hospodařící výdaji a příjmy, jakož i státní podniky a fondy, jsou povinny zaslati ministerstvu financí vždy do 20. dne běžného měsíce výkazy peněžních výdajů a příjmů, očekávaných v příštím kalendářním měsíci. O těchto výdajích rozhoduje vláda. Za úřady a podniky na Slovensku zasílá tyto měsíční výkazy peněžních výdajů a příjmů pevěřenec pro finance.
§ 3.
Ministr financí se zmocňuje,
a) aby úvěrovými operacemi opatřoval úhradu pro státní výdaje, neuhrazené státními příjmy,
b) aby k uhrazení přechodných schodků, vyplývajících z časové neshody mezi příjmy a výdaji, opatřoval peněžité prostředky přechodnými úvěry,
c) aby provedl úvěrové operace, potřebné k prolongaci, konversi nebo zaplacení státních dluhů splatných v roce 1946, čítajíc v to i výdaje spojené s těmito úvěrovými operacemi.
§ 4.
1. Ujednání o úvěrech, učiněná vládou od 5.května do 31.prosince 1945 v cizině na nákup potravin, zboží a surovin se dodatečně schvalují.
2. Vláda se zmocňuje,
a) aby na nákupy potravin, zboží a surovin v cizině opatřila další úvěry nebo převzala státní záruky na cizozemské úvěry, a to do celkové výše 400 000 000,- amerických dolarů nebo do výše částky odpovídající tomuto obnosu v jiných cizích