Input:

157/1946 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946 Garance

č. 157/1946 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 28. května 1946,
kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946.
Se souhlasem presidenta republiky uvádí se podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, v prozatímní platnost s účinností ode dne 12. dubna 1946 připojená Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946.
 
Fierlinger v. r.
 
DOHODA
mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik
o vzájemných dodávkách zboží.
Vláda republiky Československé a vláda Svazu sovětských socialistických republik přejíce si dále rozvíjeti obchodní styky mezi oběma zeměmi, dohodly se na tomto:
Článek 1.
Dodávky zboží z republiky Československé do Svazu sovětských socialistických republik a ze Svazu sovětských socialistických republik do republiky Československé budou se díti v rozsahu a ve druzích zboží, o kterých se pro jednotlivá období dohodnou příslušné úřady obou vlád a které budou určovány ve zvláštních protokolech.
Obě vlády si vzájemně zajistí včasné uskutečnění dodávek podle zmíněných protokolů.
Článek 2.
V protokolech podle článku 1. této Dohody mohou býti činěny změny dohodou ministerstva zahraničního obchodu republiky Československé a obchodním zastupitelstvím Svazu sovětských socialistických republik v Československu.
Článek 3.
Československé právnické a fysické osoby s jedné strany a sovětské organisace pro zahraniční obchod s druhé budou mezi sebou uzavírati smlouvy o dodávkách zboží podle výše uvedených protokolů.
Pokud jde o ceny za zboží podle těchto smluv, bude použito těchto zásad:
a) ceny se stanoví přímou dohodou mezi československými právnickými a fysickými osobami s jedné strany a sovětskými organisacemi pro zahraniční obchod s druhé na podkladě toho času platných světových cen na přístupných trzích nebo cen konkurenčních nabídek z třetích zemí, se zřetelem na dopravní výdaje do místa dodání;
b) u individuálních výrobků se zvláštními konstrukčními podmínkami ceny se ustanovují zvláštním ujednáním, ale také se zřetelem k cenám konkurenčních nabídek na podobné výrobky z třetích zemí;
c) nebude-li dosaženo dohody o cenách (body „a“ a „b“), bude o nich rozhodnuto dohodou ministerstva zahraničního obchodu republiky Československé a obchodním zastupitelstvím Svazu sovětských socialistických republik v Československu.
Článek 4.
Dodávky zboží podle této Dohody budou plněny, nebude-li jinak ustanoveno ve smlouvách uzavíraných podle článku 3. této Dohody, za těchto podmínek:
ze Svazu sovětských