Input:

152/1948 Sb., Zákon o volbě presidenta republiky Garance

č. 152/1948 Sb., Zákon o volbě presidenta republiky
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 12. června 1948
o volbě presidenta republiky.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Presidenta republiky volí Národní shromáždění.
§ 2.
K platnosti volby je třeba, aby v čas volby byla ve schůzi přítomna nadpoloviční většina poslanců.
§ 3.
(1) Volba se koná ve veřejné schůzi bez rozpravy.
(2) Pro tuto schůzi platí jednací řád Národního shromáždění, pokud tento zákon neustanovuje jinak.
§ 4.
(1) Při první volbě rozhoduje třípětinová většina přítomných poslanců.
(2) Nedosáhne-li se tohoto výsledku při první volbě, koná se volba druhá.
(3) Nedosáhne-li nikdo ani při druhé volbě třípětinové většiny, koná se užší volba mezi dvěma kandidáty, kteří při druhé volbě dostanou největší počet hlasů; při rovnosti hlasů se určí losem, který kandidát má být pojat do užší volby.
(4) Hlasy odevzdané při užší volbě někomu jinému nežli některému z obou kandidátů pojatých do této volby jsou