Input:

151/1960 Sb., Vládní vyhláška o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 151/1960 Sb., Vládní vyhláška o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení, platné do 30.6.1964
[zrušeno č. 101/1964 Sb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 12. října 1960
o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech, a k provedení § 53 odst. 4 vládního nařízení č. 71/1960 Sb., o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů:
§ 1
Zřízení posudkových komisí
Krajské, okresní a jim na roveň postavené národní výbory zřizují při komisích sociálního zabezpečení posudkové komise jako užší komise a pověřují je rozhodováním o tom, zda zdravotní stav nebo pracovní schopnost posuzovaného odůvodňuje poskytnutí dávky (služby) sociálního zabezpečení (pojištění, zaopatření), jakož i plněním ostatních úkolů dosavadních posudkových komisí sociálního zabezpečení.
Volba členů komisí
§ 2
(1) Předsedu a ostatní členy posudkové komise volí a odvolává národní výbor. Předseda je volen z poslanců národního výboru, kteří jsou členy komise sociálního zabezpečení.
(2) Na členy posudkových komisí se vztahují předpisy vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů; na předsedy posudkových komisí se vztahují předpisy tohoto nařízení platné pro členy rad národních výborů, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolněni za svého dosavadního zaměstnání.
§ 3
Za členy posudkových komisí národní výbor volí:
a) poslance národního výboru,
b) posudkové lékaře sociálního zabezpečení a další lékaře zdravotní správy, ozbrojených sil a bezpečnostních sborů ministerstva vnitra,
c) zástupce - funkcionáře Revolučního odborového hnutí na návrh okresních (krajských) odborových rad,
d) členy jednotných zemědělských družstev se společným hospodařením na návrh zemědělské komise národního výboru,
e) zástupce výrobních družstev na návrh krajských svazů výrobních družstev,
f) zástupce ozbrojených sil na návrh okresních a krajských vojenských správ, a jde-li o zástupce ozbrojených sborů ministerstva vnitra, na návrh krajských správ tohoto ministerstva,
g) pracovníky odboru sociálního zabezpečení národního výboru.
Složení komisí
§ 4
(1) Posudková komise jedná a usnáší se za účasti předsedy a nejméně čtyř dalších členů, jimiž jsou aspoň dva lékaři, z nichž jeden je vedoucím lékařem posudkové služby sociálního zabezpečení, dále pracovník odboru sociálního zabezpečení a zástupce - funkcionář Revolučního odborového hnutí, je-li posuzován zaměstnanec nebo jeho rodinný příslušník; je-li posuzován družstevník nebo příslušník ozbrojených sil, účastní se jednání člen komise, který je z toho oboru činnosti jako posuzovaný.
(2) Je-li posuzován mladiství, účastní se jednání jako člen posudkové komise lékař pověřený péčí o dorost. Je-li posuzován příslušník ozbrojených sil, který je účasten důchodového zaopatření podle zvláštních předpisů pro ozbrojené síly, a nejde-li jen o kontrolní prohlídku důchodce, účastní se lékař ozbrojených sil.
§ 5
(1) K