Input:

15/1945 Sb., Vládní nařízení o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 15/1945 Sb., Vládní nařízení o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení, platné do 31.12.1965
[zrušeno č. 65/1965 Sb.]
Vládní nařízení
ze dne 4. června 1945
o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu :
§ 1.
Zaměstnavatel je povinen do tří dnů hlásiti okresnímu úřadu ochrany práce, v jehož obvodu jest závod, každý vstup do zaměstnání a každé zrušení pracovního (učebního) poměru, pokud k němu není třeba souhlasu úřadu ochrany práce (§ 2, odst. 2 a § 3).
§ 2.
(1) Pracovní (učební) poměr může býti zrušen jen po předchozím souhlasu okresního úřadu ochrany práce. Zrušení pracovního (učebního) poměru bez předchozího souhlasu okresního úřadu ochrany práce jest právně neúčinné.
(2) Souhlasu však není třeba
a) souhlasí-li se zrušením pracovního (učebního) poměru obě strany,
b) je-li kdo přijat na zkoušku nebo na výpomoc a končí-li takový pracovní poměr do měsíce,
c) z zaměstnanců přijatých na práce sezonní nebo kampaňové po skončení těchto prací,
d) v zemědělských (lesnických) závodech u pracovních sil, které nejsou v zemědělství (lesnictví) zaměstnány z povolání, nýbrž jen přechodně při naléhavých pracích,
e) při pracích, které se konají jen příležitostně nebo jako vedlejší zaměstnání a nepodléhají proto povinnému nemocenskému pojištění.
(3) Vznik a zrušení pracovního poměru zaměstnancem před účinností tohoto nařízení počínajíc 1. dubnem 1945 je právně účinné, třebas by k němu nebyl dal souhlas bývalý úřad práce podle dříve platných předpisů.
§ 3.
Ministerstvo ochrany práce a sociální péče může vyhláškou v Ústředním listě stanoviti, že pracovní (učební) poměr lze zrušit