Input:

148/1947 Sb., Zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva Garance

č. 148/1947 Sb., Zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva
ZÁKON
ze dne 11.července 1947
o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda učiní, pokud se tak již nestalo, - a to, bude-li toho třeba, nařízením - všechna opatření nutná k vnitrostátnímu provedení dohody mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva ze dne 27.února 1946, č. 145 Sb. (dále jen „dohoda“), ujednání souvisících s touto dohodou, jakož i rozhodnutí smíšené komise, zřízené podle čl. X dohody, a to zejména pokud jde o nakládání movitým majetkem ve smyslu čl. VI dohody a o poskytnutí náhrady za nemovitý majetek ve smyslu čl. VII dohody.
§ 2.
(1) O tom, jsou-li podle konfiskačních předpisů splněny podmínky pro konfiskaci (přechod na stát) majetku, na nějž se vztahují ustanovení čl. VII dohody, rozhoduje, - pokud se tak již nestalo -, s konečnou platností osidlovací úřad, a to, jde-li o majetek zemědělský, v dohodě s pověřenectvem zemědělství a pozemkové reformy. Tyto podmínky se považují za splněné, byla-li osoba, které tento majetek náležel, přestěhována do Maďarska (odstavec 3). Tento majetek spravuje Fond národní obnovy, a to odděleně od ostatního majetku jím spravovaného. Naloží s ním podle zásad, které stanoví vládní nařízení, osidlovací úřad, a to, jde-li o zemědělský majetek, v dohodě s ministerstvem zemědělství,