Input:

147/1945 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku, platné do 19.6.1966 Archiv

č. 147/1945 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku, platné do 19.6.1966
[zrušeno č. 36/1966 Sb.]
ZÁKON
ze dne 22. listopadu 1945
o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Ministr financí, na Slovensku v dohodě s pověřencem pro finance, se zmocňuje, aby k účelům evidence majetku činil vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení podle obdoby dekretu presidenta republiky ze dne 20. října 1945, č. 95 Sb., o přihlašování vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, životních pojištění a cenných papírů, tato opatření:
a) aby uložil povinnost, že určité majetkové hodnoty podle stavu ke dni, který bude stanoven, musejí býti zjištěny, sepsány a přihlášeny u finančních úřadů nebo u jiných orgánů, jež ministr financí pověří přijímáním přihlášek, nebo že určité majetkové hodnoty nebo právní jednání o nich nebo jiné skutečnosti jich se týkající musejí býti vedeny v patrnosti a finančním úřadům oznamovány;
b) aby prohlásil, že majetkové hodnoty, u nichž nebude splněna povinnost podle písmeny a), propadají ve prospěch Československého státu;
c) aby v dohodě se zúčastněnými ministry stanovil, že určitá právní jednání o majetkových hodnotách, které mají býti podle písmeny a) zjištěny, sepsány a přihlášeny nebo vedeny v patrnosti, jsou neplatná, není-li učiněno zadost povinnostem uloženým podle písmeny a), a že zápisy do veřejných knih a rejstříků, týkající se takových majetkových hodnot, mohou býti povoleny jen když je náležitě prokázáno, že povinnostem podle písmeny a) bylo učiněno zadost.
(2) Opatření podle odstavce 1 nemohou se vztahovati na majetkové hodnoty uvedené v dekretu presidenta republiky č. 95/1945 Sb.
§ 2.
(1) Finančním úřadům a jejich orgánům příslušejí při provádění vyhlášek vydaných podle tohoto zákona obdobně oprávnění podle ustanovení § 23 dekretu presidenta republiky č. 95/1945 Sb., a to vůči všem osobám a orgánům, na něž se tyto vyhlášky budou vztahovati; podrobnosti budou stanoveny v příslušných vyhláškách.
(2) Všechny veřejné úřady,