Input:

145/1945 Sb., Vládní nařízení o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího Garance

č. 145/1945 Sb., Vládní nařízení o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. listopadu 1945
o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 25. srpna 1945, č. 63 Sb., o Hospodářské radě:
§ 1.
(1) V čele Státního úřadu plánovacího (dále jen plánovací úřad) jest předseda, jehož zastupuje náměstek. Je-li předsedou Čech, budiž jeho náměstkem Slovák a naopak. Předsedu i náměstka jmenuje a odvolává vláda. Odměnu za výkon funkce stanoví vláda.
(2) Předseda plánovacího úřadu podléhá přímo předsedovi vlády. Organisuje a řídí práce plánovacího úřadu a zastupuje jej navenek. Účastní se stejně jako jeho náměstek s poradním hlasem všech schůzí Hospodářské rady. Se schválením vlády může zříditi při plánovacím úřadu stálé nebo dočasné komise, vydati pro ně jednací řád a jmenovati jejich členy.
§ 2.
(1) Úkolem plánovacího úřadu je vypracovati na podkladě soustavného studia stavu a vývoje hospodářství pro Hospodářskou radu návrh hospodářského plánu a technické podklady pro opatření veřejné správy zásadního rázu, která mají ovlivniti hospodářský život.
(2) Směrnice pro plánování vydává Hospodářská rada. Jejich návrhy připravuje plánovací úřad. Se schválením předsedy vlády může v neodkladných případech učiniti zatímní opatření předseda plánovacího úřadu v dohodě s generálním sekretářem Hospodářské rady. Taková opatření musí býti v nejbližší schůzi předložena Hospodářské radě ke schválení. Plánovací úřad předkládá Hospodářské radě na její požádání nebo v obdobích jí určených zprávy o své činnosti a její výsledky.
§ 3.
Práce plánovacího úřadu vykonává potřebný počet stálých zaměstnanců. Předsedovi plánovacího úřadu přísluší propůjčovati služební místa u plánovacího úřadu, jejichž propůjčení není vyhrazeno presidentu republiky nebo vládě, a ustanovovati čekatele. Mimo to může předseda plánovacího úřadu přijímati zcela výjimečně pro zvláštní úkoly také zaměstnance smluvní. I tito smluvní