Input:

143/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet) Garance

č. 143/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet)
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 19. května 1948,
kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet).
Podle § 17 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, vyhlašuji opatření Likvidačního fondu měnového ze dne 23. dubna 1948; opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v. r.
 
Opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet).
Likvidační fond měnový (dále jen Fond) stanoví podle § 8 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém:
Čl. 1.
(1) Závazky, vypočtené v § 16, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, lze, pokud v jednotlivých případech převyšují částku 100 Kčs, plniti převodem na vázaný vklad (účet) ve prospěch věřitelův, po případě cennými papíry Fondu, dá-li k tomu Fond souhlas podle čl. 2. V tomto případě je věřitel povinen přijmouti toto plnění namístě placení.
(2) Ustanovení předcházejícího odstavce se nevztahují na plnění závazků Poštovní spořitelně a peněžním ústavům (peněžním podnikům).
Čl. 2.
(1) Chce-li dlužník plniti závazek uvedený v čl. 1 převodem na vázaný vklad (účet) ve prospěch